Társadalmi osztályok a középkorban

Társadalmi osztályok a középkorban
David Meyer

Európában a középkor a Nyugatrómai Birodalom 5. századi bukásától a reneszánszban megélt újjászületésig tartó időszak, amely egyes tudósok szerint a 14. században, mások szerint a 15. és 16. században kezdődött.

A kultúra, a művészet és a tudomány szempontjából az időszakot stagnálónak írják le, és a korai időszakot, amelyről kevés feljegyzés maradt fenn, sötét középkornak nevezték.

A középkor társadalma világosan elkülönülő társadalmi osztályokból állt: a felsőbb osztály a királyi családok különböző szintjeiből, a papságból és a nemességből állt, míg a középosztályt a szakemberek, a kereskedők és a katonák alkották, az alsó osztályt pedig a parasztok és a jobbágyok.

A középkor a feudalizmus időszaka volt, amelyben a társadalmi struktúra meghatározta a társadalom egyes tagjainak szerepét. A csúcson állók birtokolták az összes földet, az alattuk állókat pedig vazallusoknak nevezték, akik hűségükért és munkájukért cserébe a földön élhettek.

Még a nemesek is a király hűbéresei voltak, akik földet kaptak ajándékba vagy "hűbérbirtokként". Ez egy lenyűgöző tanulmányt tesz lehetővé, úgyhogy olvassanak tovább.

Tartalomjegyzék

  A társadalmi osztályok születése a középkorban

  A Római Birodalom 476-ban bekövetkezett összeomlása után (a CE a Közös Korszak rövidítése, és a Kr.u. időszámítással egyenértékű) Európa nem olyan volt, mint amilyennek ma ismerjük.

  Az a terület, amelyet Nyugat-Európaként ismerünk, nem önállóan kormányzó országokból állt, hanem a katolikus egyház irányítása alatt állt. A királyi családok és a vezetők ki voltak szolgáltatva az egyháznak, és hatalmuk nagymértékben függött az egyházhoz való hűségüktől és annak védelmétől.

  A felső osztály a középkorban

  Középkori király a királynőjével és a lovagokkal őrködik

  A középkorban a felsőbb osztály négy rétegből állt:

  • Jogdíj a király, a királynő, a hercegek és a hercegnők...
  • A papság, bár bizonyos szempontból a társadalomtól elszakítottnak tekintették, az egyházon keresztül hatalmas befolyással rendelkezett.
  • Nemesség, az uralkodó hűbéreseiből, hercegekből, grófokból és földesurakból állt.
  • Lovagok a nemesség legalacsonyabb szintjének számítottak, és legalábbis a korai középkorban nem rendelkeztek földtulajdonnal.

  A királyság és szerepe a középkori társadalomban

  A középkori Európában a király nem feltétlenül született erre a szerepre, hanem az egyház nevezhette ki a nemesek soraiból, katonai ereje, nagy földterületek birtoklása és politikai hatalma miatt. Az öröklési törvények ezután a monarchiát a királyi családon belül tartották.

  Az uralkodó A királyság minden földjének tulajdonosa volt, és korlátlan hatalommal rendelkezett az ország és annak minden lakója felett. Ezzel a hatalommal együtt járt a felelősség az ország jólétéért, a külső támadások elleni védelemért, valamint a lakosság békéjéért és stabilitásáért.

  Sok király valójában jóindulatú uralkodó és közkedvelt államfő volt, míg mások szerencsétlenül elbuktak, és politikai riválisaik letaszították őket a trónról.

  A királynő szerepe A trónörökösök kihordása, az egyházzal való szoros kapcsolat fenntartása, a király által delegált feladatok ellátása és a királyi háztartás hatékony működtetése volt a feladata.

  Néhány középkori királynő saját jogon uralkodott, valamint olyanok is, akik a király igen befolyásos tanácsadói voltak, de ez általában nem volt jellemző.

  A hercegi cím a jelentéktelenebb területek uralkodói, de a király fiai is kaptak. A legidősebb, mint a trón örököse, már kora gyermekkorától kezdve oktatásban és képzésben részesült, hogy felkészüljön arra az időre, amikor átveszi a király szerepét.

  A katonai kiképzés, valamint az akadémiai oktatás kiemelt szerepet kapott. Felnőttként a herceg királyi feladatokat kapott, és gyakran az ország egy-egy régióját kellett a király nevében irányítania.

  Hercegnők kiváló nevelést kaptak, de inkább királynői, mint királyi feladatok ellátására képezték ki őket, kivéve, ha nem volt férfi trónörökös. Ebben az esetben ugyanolyan képzést kaptak, mint egy herceg.

  Lásd még: Milyen fegyvereket használtak a szamurájok?

  A papság és szerepük a társadalomban a középkorban

  Mint említettük, az egyház a Római Birodalom összeomlása után vált a domináns kormányzati szervvé. Befolyásolta a királyok és az alattuk lévő társadalom minden tagjának politikáját és viselkedését.

  Az uralkodók hatalmas földterületeket adományoztak az egyháznak, hogy az egyház támogatását és hűségét kérjék. A katolikus papság felsőbb rétegei nemesi életet éltek, és nemesnek tekintették őket.

  Az egyház gazdagsága és befolyása miatt sok nemesi család legalább egy családtagját az egyház szolgálatába küldte. Ennek eredményeként egyes vallási körökben világi önérdekek jelentek meg, és gyakran konfliktus alakult ki a királyi udvart befolyásolni kívánó világi és vallási szervek között.

  A társadalmi viselkedést minden szinten, beleértve a parasztokat és a jobbágyokat is, erősen befolyásolta a fegyelem és a vallási hivatalnokok által kiszabott büntetések. A vallás jelentős tényező volt az oktatásban, valamint a kor művészetében és kultúrájában. Ez az oka annak, hogy a középkorban a kultúra ezen aspektusaiban nagyon kevés fejlődést tapasztaltak.

  A középkor nemesei

  A nemesség a középkorban a király helyettesítője volt. A királyi család hűbéreseiként a nemesek a királytól földet kaptak ajándékba, úgynevezett hűbérbirtokokat, amelyeken éltek, gazdálkodtak, és jobbágyokat alkalmaztak a munka elvégzésére.

  E szívességért cserébe hűséget fogadtak a királynak, támogatták őt háború idején, és hatékonyan irányították az ország vezetését.

  A nemesi élet egyik aspektusa volt a nagy vagyonnal való élvezet, a hatalmas kastélyokban, nagy birtokokon való élet, a vadászat, a vadászkutyákkal való lovaglás és a pazar szórakozás.

  Életük másik oldala kevésbé volt fényes: a földművelés irányítása, a birtokukon élő parasztokkal való foglalkozás, azok ellátása és védelme, valamint a király és az ország védelmében való hadba vonulás, ha erre felszólították őket.

  A lord, herceg vagy bármi más, a király által adományozott cím örökletes volt, és apáról fiúra szállt. A korabeli nemesi címek közül sok ma is létezik, bár a címhez kapcsolódó kötelezettségek és kiváltságok közül sok már nem érvényes.

  A lovagok a felső osztály részévé váltak

  Míg a kora középkorban minden lovas katona lovagnak számított, a lovagok először akkor jelentek meg a felsőbb osztály tagjaiként, amikor Nagy Károly lovas katonákat alkalmazott hadjárataiban, és a sikeréhez való felbecsülhetetlen értékű hozzájárulásukat azzal jutalmazta, hogy földet adott nekik a meghódított területeken.

  Sok nemesből lett lovag, és vagyonukból a legjobb lovakat, páncélokat és fegyvereket vásárolták.

  A lovagok és az egyház között nagy volt a konfliktus. Az egyház az ördög eszközének tekintette őket, akik fosztogattak, fosztogattak és pusztítást végeztek az általuk meghódított népeken, és az egyház hatalmát és befolyását is megkérdőjelezték.

  A késő középkorra a lovagok többé váltak, mint lovas katonák, és a lovagi kódex által vezérelve a társadalom élvonalába tartoztak a divat, a csillogás és a státusz tekintetében. A késő középkorra a hadviselés új módszerei elavulttá tették a hagyományos lovagokat, de az öröklés révén továbbra is földbirtokos nemesek és az elit tagjai maradtak.

  A középosztály a középkorban

  A középosztály Európában a kora középkorban a lakosság egy kis része volt, amely már nem dolgozott a földön, de nem tartozott a felsőbb osztályhoz, mivel kevés vagyonnal rendelkezett, és nem volt semmiféle földbirtokos. A kereskedők, kereskedők és kevéssé képzett kézművesek alkották ezt a középosztályt.

  A középosztály a 14. század közepén bekövetkezett fekete halál után alakult ki erőteljesen. Ez a szörnyű bubópestis az akkori Európa lakosságának felét megölte. 1665-ig időszakosan felbukkant városi betegségként.

  Kedvezett a középosztály felemelkedésének, mert csökkentette a föld iránti keresletet, ugyanakkor csökkentette a föld megmunkálására rendelkezésre álló munkaerő számát. A bérek emelkedtek, és az egyház befolyása csökkent. Ugyanakkor az olyan találmányok, mint a nyomdagép, elérhetőbbé tették a könyveket, és az oktatás virágzott.

  A feudális rendszer megtört, és a kereskedőkből, kereskedőkből, orvosokból és hivatásosokból álló középosztály a társadalom legnagyobb és gazdaságilag legaktívabb rétegévé vált.

  Az alsó osztály a középkorban

  Míg az európai társadalom felsőbb osztálya teljes mértékben uralta a földet, és a feudális rendszer továbbra is fennmaradt, a lakosság nagy része viszonylagos szegénységben élt.

  A jobbágyok nem birtokolhattak földet, és ahhoz az uradalomhoz voltak kötve, amelyen éltek, a nap felében alantas munkákat végeztek és munkásként dolgoztak, cserébe az otthonukért és a támadások elleni védelemért.

  A parasztok valamivel jobban jártak, mivel birtokoltak egy kis földet, amelyet megművelhettek, és egyesek saját jogon kézművesként dolgoztak, miközben adót fizettek uruknak. Mások az uradalom földjén voltak kötelesek dolgozni, amiért bérben részesültek. Ebből a csekély összegből egy részt az egyháznak kellett tizedet adniuk és adót fizetniük.

  Bár igaz, hogy az alsóbb osztályokat a földbirtokosok kizsákmányolták, az is elfogadott, hogy sok földesúr jótevő és gondoskodó volt, a parasztok és jobbágyok pedig, bár szegények voltak, biztonságos életet éltek, és nem tekintették őket nehéz helyzetben lévőnek.

  Zárásként

  A feudális rendszer a középkor társadalmát jellemezte, és a Római Birodalom összeomlásának következménye volt. Bár a történészek ennek az időszaknak a korai részét sötét középkornak nevezték, a jelenlegi vélemény szerint ez egy olyan dinamikus társadalmat hozott létre, amely ezer éven át működött.

  Lásd még: A Királyok Völgye

  Még ha nem is hozott létre sok művészetet, irodalmat és tudományt, előkészítette Európát a későbbi reneszánszra.

  Források

  • //www.thefinertimes.com/social-classes-in-the-middle-ages
  • //riseofthemiddleclass.weebly.com/the-middle-ages.html
  • //www.quora.com/In-medieval-society-how-did-the-middle-class-fit-in
  • //en.wikipedia.org/wiki/Middle_Ages  David Meyer
  David Meyer
  Jeremy Cruz, szenvedélyes történész és oktató, a kreatív elme a történelem szerelmeseinek, tanárainak és diákjaiknak szóló, magával ragadó blog mögött. A múlt iránti mélyen gyökerező szeretettel és a történelmi ismeretek terjesztése iránti megingathatatlan elkötelezettségével Jeremy az információ és az inspiráció megbízható forrásává nőtte ki magát.Jeremy utazása a történelem világába gyermekkorában kezdődött, amikor mohón felfalt minden történelemkönyvet, ami csak a kezébe került. Az ókori civilizációk történetei, az idő sarkalatos pillanatai és a világunkat formáló személyek lenyűgözték, már kiskorában tudta, hogy ezt a szenvedélyt meg akarja osztani másokkal.Miután befejezte formális történelemtanulmányait, Jeremy több mint egy évtizeden át tartó tanári karrierbe kezdett. Elkötelezettsége, hogy tanítványai körében előmozdítsa a történelem iránti szeretetet, megingathatatlan volt, és folyamatosan innovatív módszereket keresett a fiatal elmék bevonására és rabul ejtésére. Felismerve a technológiában rejlő lehetőségeket, mint erőteljes oktatási eszközt, figyelmét a digitális szféra felé fordította, és létrehozta befolyásos történelmi blogját.Jeremy blogja ékes bizonyítéka annak az elkötelezettségének, hogy a történelmet mindenki számára hozzáférhetővé és vonzóvá tegye. Sokatmondó írásaival, aprólékos kutatásaival és lendületes történetmesélésével életet lehel a múlt eseményeibe, lehetővé téve az olvasóknak, hogy úgy érezzék, a történelem előtt kibontakoznak.a szemeik. Legyen szó egy ritkán ismert anekdotáról, egy jelentős történelmi esemény mélyreható elemzéséről vagy befolyásos személyiségek életének feltárásáról, lebilincselő narratívái elkötelezett követőket gyűjtöttek.A blogján kívül Jeremy aktívan részt vesz különféle történelmi megőrzési erőfeszítésekben is, szorosan együttműködve múzeumokkal és helyi történelmi társaságokkal annak érdekében, hogy múltunk történeteit megőrizzék a jövő generációi számára. Dinamikus előadásairól és oktatótársainak tartott workshopjairól ismert, és folyamatosan arra törekszik, hogy másokat ösztönözzen arra, hogy mélyebbre ássák magukat a történelem gazdag kárpitjában.Jeremy Cruz blogja bizonyítja megingathatatlan elkötelezettségét, hogy a történelmet hozzáférhetővé, vonzóvá és relevánssá tegye a mai rohanó világban. Elképesztő képességével, hogy az olvasókat a történelmi pillanatok szívébe irányítsa, továbbra is előmozdítja a múlt iránti szeretetet a történelem iránt érdeklődők, tanárok és lelkes diákjaik körében.