അർത്ഥങ്ങളുള്ള നിരപരാധിത്വത്തിന്റെ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങൾ

അർത്ഥങ്ങളുള്ള നിരപരാധിത്വത്തിന്റെ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങൾ
David Meyer

നിരപരാധിത്വം ചരിത്രത്തിലുടനീളം നിരവധി തീവ്രമായ ചിഹ്നങ്ങളിലൂടെ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കൽപ്പവും ആട്ടിൻകുട്ടികളും പ്രാവുകളും പോലുള്ള മൃഗങ്ങളെല്ലാം നിഷ്കളങ്കതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുമതം പോലെയുള്ള മതത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ആശയമാണ് നിരപരാധിത്വം. അത് ക്രിസ്ത്യൻ സാഹിത്യത്തിലും ബൈബിളിലും ഉണ്ട്. വിശുദ്ധിയും നിരപരാധിത്വവും യേശുക്രിസ്തു, കന്യാമറിയം തുടങ്ങിയ മതപരമായ വ്യക്തികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കുള്ളിൽ, ഏദൻ തോട്ടവും ഈ ആശയത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാവരും ശുദ്ധരും നിരപരാധികളും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തും നേടുന്ന ആത്യന്തിക പൂന്തോട്ടമായാണ് ഇത് കാണുന്നത്. നിരപരാധിത്വം ക്രിസ്തുമതത്തിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു സ്തംഭമായി കാണുന്നു, അത് എല്ലാവരും പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിവാഹം വരെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് നിരപരാധിയായി തുടരാൻ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം വ്യക്തികളെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. എല്ലാ ക്രിമിനൽ പെരുമാറ്റങ്ങളിലും നിരപരാധിയായി തുടരാനും ഇത് ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

ചരിത്രത്തിലുടനീളം നമുക്ക് നിരപരാധിത്വത്തിന്റെ 15 ചിഹ്നങ്ങൾ നോക്കാം:

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടി

  1. കുഞ്ഞാട്

  പുത്തൻ സ്പ്രിംഗ് ഗ്രീൻ പുൽമേട്ടിൽ സൂര്യോദയ സമയത്ത് കുഞ്ഞാട്

  കുഞ്ഞാടിന്റെ ചിഹ്നം നിരപരാധിത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിൽ, യേശുവിന്റെ പാപരഹിതമായ സ്വഭാവം അവനെ ‘ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്’ എന്ന് വിളിച്ച് ഊന്നിപ്പറയുന്നു. [1] സോംഗ്സ് ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് എന്ന തന്റെ കവിതയിൽ വില്യം ബ്ലെയ്ക്ക് കുഞ്ഞാടുകളെ പ്രതീകാത്മകമായി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. മതത്തെ മനുഷ്യരുമായും പ്രകൃതി ലോകവുമായും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കുഞ്ഞാടുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

  കുഞ്ഞാടുകൾ രാജ്യക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുകന്യാമറിയത്തിന്റെ ശുദ്ധവും നിരപരാധിയുമായ നില. [17]

  സംഗ്രഹം

  ചിഹ്നങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലുടനീളം അത്യന്തം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവയാണ്, അവ ഇന്നും തുല്യപ്രാധാന്യമുള്ളവയുമാണ്. നിരപരാധിത്വം ഒരു പ്രധാന മാനുഷിക ആട്രിബ്യൂട്ടാണ്, നിരപരാധിത്വത്തിന്റെ ഈ ചിഹ്നങ്ങളിൽ അത് തീക്ഷ്ണമായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  നിരപരാധിത്വം എന്ന ആശയം പലപ്പോഴും കുട്ടിക്കാലം, മൃഗങ്ങൾ, മതം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിരപരാധിത്വത്തിന്റെ ഈ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം അറിയാമായിരുന്നത്? ചുവടെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.

  റഫറൻസുകൾ

  1. ചാൽമേഴ്‌സ് എൽ. പാറ്റൺ. ഫ്രീമേസൺറി: അതിന്റെ പ്രതീകാത്മകത, മതപരമായ സ്വഭാവം, പൂർണതയുടെ നിയമം (മാർച്ച് 10, 2003) .
  2. //www.shmoop.com/study-guides/poetry/lamb-blake/analysis/symbols-imagery-wordplay
  3. //www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo -9780199791231/obo-9780199791231-0161.xml
  4. //www.bartleby.com/essay/A-Child-Is-A-Symbol-Of-Innocence-PKN7C49CF9LX> (H26><2LX> 2008). കന്യക: തൊട്ടുകൂടാത്ത ചരിത്രം . ബ്ലൂംസ്ബറി പബ്ലിഷിംഗ് യുഎസ്എ. പേജ്. 304 പേജുകൾ.
  5. കുവോ-ജുങ് ചെൻ (2010). പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലെ കന്യകത്വത്തിന്റെ ആശയവും അതിന്റെ പ്രതിനിധാനവും. സാഹിത്യത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും വെൻഷൻ അവലോകനം. വാല്യം. 3.2 പേജ്. 75-96
  6. //symbolismandmetaphor.com/symbolism-of-innocence/
  7. //worldbirds.com/dove-symbolism/
  8. //symbolismandmetaphor.com/symbolism -of-innocence/
  9. //symbolism.fandom.com/wiki/Garden
  10. //www.givemehistory.com/symbols-of-purity
  11. Barbara Freyer, "Mary", in: Encyclopedia of Qurāān , General Editor: Jane Dammen McAuliffe, Georgetown University, Washington DC.
  12. Jestice, Phyllis G. ലോകത്തിലെ വിശുദ്ധരായ ആളുകൾ: ഒരു ക്രോസ്-കൾച്ചറൽ എൻസൈക്ലോപീഡിയ, വാല്യം 3 . 2004
  13. //www.nts.org.uk/stories
  14. //unicornyard.com/what-do-unicorns-represent/
  15. //www.gemstonegifts. com/pages/meaning-of-pearls-crystal-healing-use-as-a-totem-or-talisman
  16. //www.venusetfleur.com/blogs/news/white-rose-meaning-history -of-the-white-rose
  കൃഷിയും, ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ പച്ചപ്പുള്ള വയലുകളും. നിഷ്കളങ്കതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരമ്പരാഗത പരാമർശം ബ്ലെയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. സുവിശേഷത്തിൽ, യേശുക്രിസ്തുവിനെ ആട്ടിൻകുട്ടിയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരാശിക്കുവേണ്ടി ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ള അവന്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. കുഞ്ഞാടുകൾ ആട്ടിൻകുട്ടികളാണ്, ബ്ലെയ്ക്കിന്റെ സോംഗ്സ് ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് എന്നതിൽ ബാല്യത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. [2]

  2. കുട്ടികൾ

  സന്തോഷമുള്ള കുട്ടികൾ

  നിരവധി കാരണങ്ങളാൽ കുട്ടികൾ നിരപരാധിത്വത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളായി അറിയപ്പെടുന്നു. അവരുടെ ലാളിത്യവും അറിവില്ലായ്മയും കാരണം അവർ നിരപരാധിത്വം എന്ന ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്റെ ലൗകിക കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ശുദ്ധി ഇതുവരെ ലഘൂകരിച്ചിട്ടില്ല. പഴയ കാലങ്ങളിൽ, നിരപരാധിത്വം എന്ന ആശയം മതപരമായ ആശയങ്ങളുമായി പരസ്പരബന്ധിതമായിരുന്നു. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ, കുട്ടികളിലെ നിഷ്കളങ്കത എന്ന ആശയം അവരുടെ ലൈംഗികതയുടെ അഭാവം മൂലം ഊന്നിപ്പറയപ്പെട്ടു. [3]

  ലോകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതിനാൽ കുട്ടികളും നിരപരാധിത്വത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കുട്ടികൾ ദുരുദ്ദേശ്യങ്ങളും ദുഷ്പ്രവണതകളും അറിയാത്തവരാണ്. നുണകളും കൊലപാതകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അശുദ്ധി അവർക്ക് ഇല്ല. കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് ഈ സത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ്. കുട്ടികൾ അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ബോധവാന്മാരല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സമൂഹം കുട്ടികളെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഉട്ടോപ്യയിൽ തരംതിരിക്കുന്നത്. ഈ ഉട്ടോപ്യ നിലവിലുള്ള എല്ലാ ഭയാനകമായ തിന്മകളിൽ നിന്നും മുക്തമാണ്. [4]

  3. കന്യകമാർ

  ലൈംഗികബന്ധം അനുഭവിക്കാത്ത ഒരാളാണ് കന്യക. 'കന്യക' എന്ന വാക്ക് സാധാരണയായി ലൈംഗികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുഅനുഭവപരിചയമില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ. കന്യകകളായ അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്ക് മതപരവും സാംസ്കാരികവുമായ പാരമ്പര്യങ്ങൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. അത്തരം സ്ത്രീകളെ 'ശുദ്ധി', 'ബഹുമാനമുള്ള', 'നിഷ്കളങ്ക' എന്നിങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നു. കന്യകാത്വ സങ്കൽപ്പം ശുദ്ധി എന്ന ആശയത്തിന് സമാനമാണ്. വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് സ്ത്രീകൾ കന്യകയായി തുടരണമെന്ന് മുൻകാല സമൂഹങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികവും നിയമപരവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടായി. ഇന്ന് പല സമൂഹങ്ങൾക്കും 'കന്യകയായിരിക്കുക' എന്ന പദവിയിൽ അത്തരം പ്രത്യാഘാതങ്ങളൊന്നുമില്ല.

  കന്യകാത്വം എന്ന സങ്കൽപ്പത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പൂർണ്ണമായും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമാണ്. ഇതിന് ജീവശാസ്ത്രപരമായ തെളിവുകളോ ഗുണങ്ങളോ ഇല്ല. അമേരിക്കൻ ചരിത്രകാരനും എഴുത്തുകാരനുമായ ഹാനെ ബ്ലാങ്ക് പറഞ്ഞത്, കന്യകാത്വം ഏതെങ്കിലും ജീവശാസ്ത്രപരമായ അനിവാര്യതയുടെയോ ദൃശ്യമായ പരിണാമപരമായ നേട്ടത്തിന്റെയോ പ്രതിഫലനമല്ലെന്ന്. [5] കുവോ യുങ് ചെൻ, 'കന്യകാത്വത്തിന്റെ ആശയവും പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സാഹിത്യത്തിലെ അതിന്റെ പ്രതിനിധാനങ്ങളും' എന്ന ലേഖനത്തിൽ, പുരുഷാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളിലൂടെയും പിന്തിരിപ്പൻ സാംസ്കാരിക കോഡുകളിലൂടെയും കന്യകാത്വത്തെ എങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് വിശദമാക്കുന്നു. [6]

  4. വെള്ള നിറം

  ഒരു വെള്ള മാർബിൾ ഉപരിതലം

  പിക്‌സാബേയിൽ നിന്നുള്ള PRAIRAT_FHUNTA-ന്റെ ചിത്രം

  വെള്ള നിറം ഒരു ആവേശമാണ് നിഷ്കളങ്കതയുടെയും വിശുദ്ധിയുടെയും പ്രതീകം. ചരിത്രത്തിലുടനീളം അങ്ങനെയാണ്. പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. സാധാരണയായി, എന്തെങ്കിലും വ്യക്തവും വെളുത്തതുമാകുമ്പോൾ, അത് 'വൃത്തിയായി' കാണപ്പെടും, അതേസമയം എന്തെങ്കിലും കറുത്തതാണെങ്കിൽ അത് വൃത്തികെട്ടതോ അശുദ്ധമോ ആയി കാണുന്നു. വെള്ള നിറം അർദ്ധസുതാര്യതയെയോ പ്രകാശത്തെയോ അടുത്ത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ പ്രകാശം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുഅറിവ്, വ്യക്തത, ശുദ്ധമായ അവസ്ഥ. അതിനാൽ വെളുത്ത നിറത്തിന് അതിന്റെ പ്രതീകാത്മകത ലഭിക്കുന്നു.

  വെളുത്ത നിറവും നിഷ്കളങ്കതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പ്രധാനമായും ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ സ്വാധീനം മൂലമാണ്. ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിൽ, വെള്ളനിറത്തിലുള്ള എന്തും നിഷ്കളങ്കവും ശുദ്ധവുമായി കാണുന്നു. ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിൽ പലപ്പോഴും യേശു വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചതായി കാണിക്കാറുണ്ട്. ഈ ചിത്രീകരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുദ്ധമായ നിരപരാധിത്വത്തെയും അവന്റെ ശുദ്ധമായ നിലയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ, വെളുത്തതും നിഷ്കളങ്കതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണപ്പെടുന്നു. വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ള നിരപരാധിത്വം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ വധുക്കൾ സാധാരണയായി അവരുടെ വിവാഹത്തിൽ വെളുത്ത നിറത്തിൽ അലങ്കരിക്കുന്നു. [7]

  5. പ്രാവുകൾ

  പ്രാവ്

  സ്റ്റോക്ക്‌സ്‌നാപ്പ് വഴി പിക്‌സാബേ

  പ്രാവുകൾ പ്രാചീനകാലം മുതൽ ശാശ്വതമായ സമാധാനത്തിന്റെയും നിഷ്‌കളങ്കതയുടെയും പ്രതീകമാണ്. ലോകത്തിലെ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളിൽ, പ്രാവുകൾ വിശുദ്ധി, സൗമ്യത, സൗന്ദര്യം, വിശ്വാസം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നിഷ്കളങ്കതയുടെ പ്രധാന 15 ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പ്രാവുകൾ. സൗമ്യതയും ശാന്തതയും ഉള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പക്ഷികളാണ് അവ.

  അവർ പ്രണയത്തിന്റെയും സ്ത്രീത്വത്തിന്റെയും തീക്ഷ്ണമായ പ്രതിനിധാനം കൂടിയാണ്. ഈജിപ്ഷ്യൻ പുരാണങ്ങളിൽ, പ്രാവും നിരപരാധിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങളിൽ പ്രാവുകളെ ചിത്രീകരിക്കുകയും വൃക്ഷത്തിന്റെ പഴങ്ങൾക്കൊപ്പം കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പ്രാവുകളെ ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രതീകമായും കാണുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ, ശുദ്ധീകരണം നേടുന്നതിനായി എബ്രായർ അർപ്പിച്ചു. [8]

  6. പൂന്തോട്ടങ്ങൾ

  ഒരു ഊഞ്ഞാലുള്ള പൂന്തോട്ടം

  പിക്‌സ്‌നിയോയിൽ നിന്നുള്ള റെനെ അസ്‌മുസന്റെ ചിത്രം

  മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടത്തിലായിരിക്കുക എന്നതാണ്പലപ്പോഴും നിരപരാധിയായ ഒരു പ്രവൃത്തിയായി കാണുന്നു. പൂന്തോട്ടങ്ങൾ മനോഹരവും ശുദ്ധവും ആളുകൾക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശാന്തവുമായ സ്ഥലമാണ്. ഒരു പൂന്തോട്ടം ഒരു മനോഹരമായ സ്ഥലമെന്ന സങ്കൽപ്പം മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഉടലെടുത്തു. പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ ഒരു പൂന്തോട്ടമോ തെളിഞ്ഞ നീലാകാശത്തോടുകൂടിയ തുറന്ന പച്ച വയലുകളോ ശാന്തതയുടെയും നിഷ്കളങ്കതയുടെയും സ്ഥലങ്ങളായി കാണപ്പെട്ടു. ആളുകൾക്ക് വിശ്രമിക്കാനും ആശ്വാസം കണ്ടെത്താനും കഴിയുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു അവ.

  ഇതും കാണുക: അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ പുരാതന തുറമുഖം

  അത്തരം ഇടങ്ങൾ ഏദൻ തോട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; അതിനാൽ, ഈ ആശയം ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു. [9] ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ, പൂന്തോട്ടങ്ങൾ കന്യാമറിയത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു. പൂന്തോട്ടങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായ ചുറ്റുപാടുകളാണെന്ന് കരുതി, അതിൽ ദൈവം ഒരു ഭൗമിക പറുദീസ സൃഷ്ടിച്ചു. ചില സമയങ്ങളിൽ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ ഒരാളുടെ ആത്മാവിനെയും നിരപരാധിത്വത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്നു. പൂന്തോട്ടങ്ങൾ അടഞ്ഞ ഇടങ്ങളായതിനാൽ, വനത്തിന്റെ അനന്തമായ സ്വഭാവത്തിന് വിരുദ്ധമായി അവ ബോധത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. [10]

  7. യേശുക്രിസ്തു

  ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന യേശുവിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന സ്റ്റെയിൻ ഗ്ലാസ്.

  ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, യേശുക്രിസ്തു നിരപരാധിത്വത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രതീകമാണ്. ദൈവം ശുദ്ധനും പരിശുദ്ധനുമാണ്, യേശുവിനെ ദൈവത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു വിപുലീകരണമായി കണക്കാക്കുന്നതിനാൽ, അവൻ ശുദ്ധനും നിരപരാധിയുമായി കാണപ്പെടുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മറിയ കന്യക ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യേശു ഗർഭം ധരിച്ചതിനാൽ, ഇതും അവന്റെ വിശുദ്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

  യേശുവിന്റെ സ്വഭാവവും വ്യക്തിത്വവും നിഷ്കളങ്കതയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും ഒന്നായിരുന്നു. അവൻ ഒരു പാപവും ചെയ്തിട്ടില്ല, എപ്പോഴും തന്റെ ജനത്തിന് നന്മ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇന്നും, യേശുവിനെ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾസിനിമകളിലോ ചിത്ര രൂപത്തിലോ, അവൻ എപ്പോഴും തന്റെ പരിശുദ്ധി ഊന്നിപ്പറയുന്നതിനായി വെള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതായി കാണാം. [11]

  8. കന്യാമറിയം

  കന്യക മറിയം കുഞ്ഞ് യേശുവിനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന സ്റ്റെയിൻ ഗ്ലാസ്

  മറിയം അത്ഭുതകരമായി യേശുവിനെ പ്രസവിച്ചു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ അവൾ അവനെ ഗർഭം ധരിച്ചു. പുതിയ നിയമം മറിയത്തെ കന്യക എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. മറിയം കന്യകയായിരിക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ യേശുവിനെ ഗർഭം ധരിച്ചതായി ക്രിസ്ത്യൻ ദൈവശാസ്ത്രം പറയുന്നു. മേരി ബെത്‌ലഹേമിൽ എത്തി, യേശു അവിടെ ജനിച്ചു.

  ആദ്യകാല ക്രിസ്തുമതം മുതൽ, മേരി സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായ സ്ത്രീയായി അറിയപ്പെടുന്നു. അവളുടെ ശ്രദ്ധേയമായ സദ്ഗുണങ്ങൾ കാരണം അവൾ ഏറ്റവും വലിയ വിശുദ്ധന്മാരിൽ ഒരാളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. നിരപരാധിത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങളിൽ കന്യാമറിയം ഇടംപിടിച്ചതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇതാണ്. ഇസ്ലാം പോലെയുള്ള മറ്റ് ഏകദൈവ വിശ്വാസങ്ങളിലും മേരിക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനമുണ്ട്. [12] ഖുർആനിലെ രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾക്ക് അവളുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പേരുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. [13]

  9. വെള്ളം

  ജലനിരപ്പിൽ സമുദ്രത്തിന്റെ ക്ലോസ് അപ്പ് ഫോട്ടോ

  Anastasia Taioglou thenata, CC0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ജലത്തിന് പ്രതീകാത്മകതയുടെ വിശാലമായ ഒരു നിരയുണ്ട്. വെള്ളം പലപ്പോഴും സമ്പത്തിനെയും അറിവിനെയും ജീവിതത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. വസ്തുക്കളെ അവയുടെ യഥാർത്ഥ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ജലത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്. എല്ലാ അഴുക്കും മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യാൻ ഇതിന് കഴിയും. അതുപോലെ, ഒരാളുടെ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും നിരപരാധിയും ശുദ്ധവുമായ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നതിനും ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  10. യൂണികോൺ

  ഒരു യൂണികോൺമേഘങ്ങൾക്കു മുകളിൽ

  പിക്‌സാബേയിൽ നിന്നുള്ള കൊക്കോപാരിസിയെന്റെ ചിത്രം

  യൂണികോണുകൾ വിശുദ്ധിയുടെയും നിഷ്‌കളങ്കതയുടെയും പുരാതന പ്രതീകമാണ്. കെൽറ്റിക് മിത്തോളജിയിൽ, യൂണികോണുകൾക്ക് വെളുത്ത കുതിരയെപ്പോലെയുള്ള ശരീരമുണ്ട്, അവയുടെ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കൊമ്പ്. ഈ മഹത്തായ ജീവികൾ ശക്തി, വിശുദ്ധി, നിരപരാധിത്വം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. യൂണികോണുകൾക്ക് രോഗശാന്തി ശക്തിയുണ്ടെന്ന് കെൽറ്റിക് ഇതിഹാസം പറയുന്നു.

  വിഷം കലർന്ന വെള്ളത്തെപ്പോലും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ അവയുടെ രോഗശാന്തി ശക്തിക്ക് കഴിയും. [14] വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഉടനീളം, യൂണികോണുകൾക്ക് ജീവനും സന്തോഷവുമുണ്ട്. ചൈനീസ്, ഗ്രീക്ക്, പേർഷ്യൻ പുരാണങ്ങളിൽ ഈ മാന്ത്രിക ജീവികൾ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ സ്വാതന്ത്ര്യം, നിഷ്കളങ്കത, വിശുദ്ധി, മാന്ത്രിക ഗുണങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ, കന്യകമാർക്ക് മാത്രമേ യൂണികോണുകളെ സമീപിക്കാൻ കഴിയൂ, കാരണം അവർ യൂണികോണുകളെപ്പോലെ ശുദ്ധരും നിരപരാധികളുമായിരുന്നു. [15]

  11. വജ്രങ്ങൾ

  വജ്രങ്ങൾ

  ലൈസൻസ്: CC0 Public Domain / publicdomainpictures.net

  വജ്രങ്ങൾ നിരവധി ആട്രിബ്യൂട്ടുകളെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. വജ്രങ്ങൾ ശുദ്ധമായ കാർബൺ കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടതും നിറമില്ലാത്തതുമാണ്. അവർ പൂർണ്ണതയെയും വിശുദ്ധിയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായി അറിയപ്പെടുന്നു. അവ വ്യക്തത, ചാരുത, നിഷ്കളങ്കത എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുനീരിലൂടെയാണ് വജ്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതപ്പെട്ടു.

  അതിനാൽ പരിശുദ്ധി, നിഷ്കളങ്കത, വിശുദ്ധി എന്നീ ഗുണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വജ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചില സമയങ്ങളിൽ വജ്രങ്ങൾ നിരപരാധിത്വവും വിശുദ്ധിയും കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരാളുടെ പാതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കാർബൺ തിരിയാൻ സമ്മർദ്ദം ആവശ്യമായി വരുന്നതുപോലെഒരു വജ്രം പോലെ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് പൂർണത, നിഷ്കളങ്കത, ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥ എന്നിവ കൈവരിക്കാൻ സ്വഭാവത്തിന്റെ ശക്തി ആവശ്യമാണ്.

  12. മുത്തുകൾ

  ഒരു മുത്ത്

  പിക്‌സാബെയിലെ ഷാഫെർലെയുടെ ഫോട്ടോ

  മുത്തുകൾ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും മികച്ചതിനെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു ആത്മീയ പരിവർത്തനം, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, നിഷ്കളങ്കത, വിശുദ്ധി തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ. സ്ത്രീത്വത്തിന്റെയും സ്വയം സ്വീകാര്യതയുടെയും പ്രതിഫലനം കൂടിയാണ് മുത്തുകൾ. ഒരു വ്യക്തിയെ ശാന്തനും സുന്ദരനുമാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിവുണ്ട്. അവ മാന്യതയുടെയും പോസിറ്റിവിറ്റിയുടെയും അടയാളമാണ്.

  സ്വയം പ്രതിഫലനത്തിനുള്ള ഒരു കണ്ണാടിയായി മുത്തുകൾ വർത്തിക്കുകയും മറ്റ് ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുവെന്നതിന്റെ ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. കാലക്രമേണ മനോഹരവും മൂല്യവത്തായതുമായ ഒന്നായി മാറുന്ന ഒരു മണൽക്കഷണമാണ് മുത്ത്. അവരുടെ എളിയ തുടക്കം കാരണം, മുത്തുകൾ ഹൃദയത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയുടെയും വിശുദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമാണ്. ഒരു മുത്ത് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഉൾക്കാഴ്ച ജീവിതത്തിലെ സത്യസന്ധവും ലളിതവുമായ കാര്യങ്ങളുമായി വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്നു. [16]

  13. തൊടാത്ത ഭൂമി

  ഭൂപ്രകൃതി, ഒരു വയലിലെ സൂര്യോദയം

  ചിലപ്പോൾ, തൊട്ടുകൂടാത്ത ഭൂമിയും നിഷ്കളങ്കതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സ്പർശിക്കാത്ത ഭൂമി പ്രാഥമികവും ശുദ്ധവും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കൃത്രിമത്വത്തിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതുമാണ്. പ്രകൃതിയുടെ അസംസ്‌കൃതവും ഗ്രാമീണവുമായ സൗന്ദര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഇത് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഭൂമിയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം മനുഷ്യാവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

  അവിടെ തീവ്രമായ വനനശീകരണം നടക്കുന്നു, കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഭൂമി ഉപയോഗിക്കുന്നു. തൊട്ടുകൂടാത്ത ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗം സഹായിക്കുന്നുപ്രകൃതിയുടെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാത്ത വന്യസൗന്ദര്യവുമായി ഒന്നു ബന്ധപ്പെടുക, അത് അതിന്റേതായ പൂർണ്ണമായ വഴിയിലൂടെ പൂർണ്ണമായും പരിപൂർണ്ണമാണ്.

  14. ഫയർ

  ഫയർ

  വിർജീനി മോറൻഹൗട്ട്, CC BY 2.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  സൊരാസ്ട്രിയൻ വിശ്വാസത്തിൽ, തീ വിശുദ്ധിയുടെയും നിഷ്കളങ്കതയുടെയും പ്രതീകമാണ്. ശുദ്ധനും നിരപരാധിയും ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാൾ നല്ലവനായിരിക്കണം. സൊരാസ്ട്രിയക്കാർക്ക്, അഗ്നിയിലൂടെ പരിശുദ്ധി കൈവരിക്കാനാകും. ആളുകളുടെ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും നിരപരാധിത്വം കൈവരിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.

  ദയയുള്ളവരും ശുദ്ധരും നിരപരാധികളുമായവർ തീയിൽ വെന്തുരുകില്ല, എന്നാൽ ഉള്ളവർ അതിന്റെ ക്രോധം അനുഭവിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ വിശ്വാസത്തിൽ, ആളുകളെ പ്രതീകാത്മകമായി ശുദ്ധീകരിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും വീട്ടിലും തീയുണ്ട്. നിരവധി അഗ്നി ക്ഷേത്രങ്ങളും ഈ ആവശ്യത്തിനായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നു.

  15. വെള്ള റോസ്

  ഒരു പാറയിൽ കിടക്കുന്ന വെളുത്ത റോസ്

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: maxpixel. net

  ഇതും കാണുക: ഫ്രഞ്ച് ഫാഷൻ പാവകളുടെ ചരിത്രം

  റോസാപ്പൂക്കൾ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പൂക്കളിൽ ഒന്നാണ്, വിവിധ നിറങ്ങളിൽ വരുന്നു. ഈ നിറങ്ങൾ വിവിധ വികാരങ്ങളുടെയും ഗുണങ്ങളുടെയും പ്രതിഫലനമാണ്. വെളുത്ത റോസാപ്പൂക്കൾ നിരപരാധിത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതീകമാണ്. വിശുദ്ധി, നിഷ്കളങ്കത, വിശ്വസ്തത, യുവസ്നേഹം എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ അവ വിവാഹങ്ങളിൽ വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

  ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിൽ, വെളുത്ത റോസാപ്പൂവും അഫ്രോഡൈറ്റ് ദേവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ റോസാപ്പൂവ് സ്ത്രീത്വം, സൗന്ദര്യം, ലൈംഗികത എന്നിവയുടെ ആദർശങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു. ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിൽ, വെളുത്ത റോസാപ്പൂവ് കന്യാമറിയത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. ഈ റോസ് ഒരു പ്രതിനിധാനം ആണ്
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.