അർത്ഥങ്ങളുള്ള ശക്തിയുടെ ഇറ്റാലിയൻ ചിഹ്നങ്ങൾ

അർത്ഥങ്ങളുള്ള ശക്തിയുടെ ഇറ്റാലിയൻ ചിഹ്നങ്ങൾ
David Meyer

ചിഹ്നങ്ങൾ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ്. ഒബ്‌ജക്റ്റുകൾ, പ്രവൃത്തികൾ, വാക്കുകൾ എന്നിവയ്‌ക്കെല്ലാം മേഖലയ്‌ക്കുള്ളിൽ പരോക്ഷമായ അർത്ഥവും മൂല്യവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.

ചിഹ്നങ്ങളിൽ മുഖഭാവങ്ങളും പദ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടാം. വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കാനും കഴിയും. ഇറ്റലിയുടെ ചരിത്രപരവും ദേശീയവുമായ ചിഹ്നങ്ങൾ ഈ ലേഖനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സംസ്കാരത്തിലും ചരിത്രത്തിലും സമ്പന്നമായ ഇറ്റാലിയൻ ചിഹ്നങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം ആധുനിക സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിഹ്നങ്ങളിൽ ചിലത് ദേശീയമോ ഔദ്യോഗികമോ ആയ ചിഹ്നങ്ങളാണ്, മറ്റുള്ളവ ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്. ഇറ്റാലിയൻ പൈതൃകത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന, ഈ ചിഹ്നങ്ങളിൽ പലതും കലാസൃഷ്ടികളിലും ഔദ്യോഗിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ലോഗോകളിലും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

താഴെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 9 ഇറ്റാലിയൻ ശക്തി ചിഹ്നങ്ങളാണ്:

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  1. ഇറ്റാലിയൻ പതാക

  ഇറ്റാലിയൻ പതാക

  pixabay.com-ൽ നിന്നുള്ള sabrinabelle-ന്റെ ചിത്രം

  ത്രിവർണ്ണ പതാകയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടത് ഫ്രഞ്ച് പതാക, നെപ്പോളിയന്റെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് ഇറ്റാലിയൻ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്. പ്രതീകാത്മകമായി, ഇറ്റലിയുടെ ഏകീകരണത്തിന് മുമ്പുതന്നെ ത്രിവർണ്ണ പതാക നിലനിന്നിരുന്നു. 1798 മുതൽ 1848 വരെ ഇറ്റാലിയൻ ദേശീയതയുടെ പ്രതീകമായിരുന്നു ഇത്.

  1814-ൽ നെപ്പോളിയന്റെ ഭരണം അവസാനിച്ചതിനുശേഷം, വിവിധ ഇറ്റാലിയൻ പ്രദേശങ്ങൾ ഒരു രാജ്യമായി ഏകീകരിക്കപ്പെടുകയും ത്രിവർണ്ണ പതാക ഔദ്യോഗിക ഇറ്റാലിയൻ ചിഹ്നമായി മാറുകയും ചെയ്തു (1). ത്രിവർണ പതാകയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട്.

  പച്ച സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു,വെള്ള വിശ്വാസത്തെയും ചുവപ്പ് സ്നേഹത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മൂന്ന് നിറങ്ങൾ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ഗുണങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് മറ്റുള്ളവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. പച്ച എന്നത് പ്രത്യാശയെയും, ചുവപ്പ് ദാനത്തെയും, വെള്ള വിശ്വാസത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  2. ഇറ്റലിയുടെ ചിഹ്നം

  ഇറ്റലിയുടെ ചിഹ്നം

  ഒറിജിനൽ: F l a n k e rDerivative work: Carnby, CC BY-SA 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഇറ്റലിയുടെ ചിഹ്നം അഞ്ച് സ്‌പോക്കുകളുള്ള ഒരു കോഗ് വീലിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റെല്ല ഡി ഇറ്റാലിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഞ്ച് പോയിന്റുകളുള്ള ഒരു വെളുത്ത നക്ഷത്രമാണ്. ചിഹ്നത്തിന്റെ ഒരു വശത്ത് ഒലിവ് ശാഖയും മറുവശത്ത് ഒരു ഓക്ക് ശാഖയും ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് ശാഖകളും ഒരു ചുവന്ന റിബൺ കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിൽ "റിപ്പബ്ലിക്ക ഇറ്റാലിയാന" എന്ന് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിഹ്നം ഇറ്റാലിയൻ സർക്കാരും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. (2)

  ചിഹ്നത്തിലെ ഓക്ക് ശാഖ ഇറ്റാലിയൻ ജനതയുടെ ശക്തിയെയും അന്തസ്സിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അതേസമയം ഒലിവ് ശാഖ സമാധാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  1949-ൽ ഇറ്റാലിയൻ റിപ്പബ്ലിക്ക് ഔപചാരികമായി അംഗീകരിച്ചതാണ് ഈ ചിഹ്നം. പരമ്പരാഗത നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന്റെ പ്രതീകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. (3)

  3. ദി കോക്കേഡ് ഓഫ് ഇറ്റലി

  കോക്കേഡ് ഓഫ് ഇറ്റലി

  ഒറിജിനൽ: ANGELUSDerivative work: Carnby, CC BY-SA 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഇറ്റാലിയൻ ദേശീയ ആഭരണമാണ് കോക്കേഡ് ഓഫ് ഇറ്റലി. നിറങ്ങൾ ഇറ്റാലിയൻ പതാകയുടെ വർണ്ണങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, പച്ചനിറം മധ്യഭാഗവും, പുറം വെള്ളയും, ചുവപ്പ് ആഭരണത്തിന്റെ അതിർത്തിയും ഉണ്ടാക്കുന്നു.

  കോക്കേഡ് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചിഹ്നമായിരുന്നുഇറ്റാലിയൻ ഏകീകരണം മൂലമുണ്ടായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ സമയത്ത്. 1861-ൽ ഇറ്റാലിയൻ പ്രദേശങ്ങൾ ഏകീകരിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ രാജ്യസ്നേഹികൾ അവരുടെ തൊപ്പികളിലും ജാക്കറ്റുകളിലും ഈ ചിഹ്നം പിൻ ചെയ്തു, ഇറ്റലി രാജ്യം രൂപീകരിക്കുന്നത് വരെ (4)

  4. സ്ട്രോബെറി ട്രീ

  സ്ട്രോബെറി ട്രീ

  മൈക്ക് പീലിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് (www.mikepeel.net)., CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  19-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ സ്ട്രോബെറി ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ചിഹ്നമായി കണ്ടു. ഏകീകരണ സമയത്ത്. സ്ട്രോബെറി മരത്തിന്റെ ശരത്കാല നിറങ്ങൾ ഇറ്റാലിയൻ പതാകയുടെ നിറങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. ഇലകളിൽ പച്ചയും പൂക്കളിൽ വെള്ളയും കായകളിൽ ചുവപ്പും കാണാം. ഇറ്റലിയുടെ ദേശീയ വൃക്ഷം കൂടിയാണ് സ്ട്രോബെറി. (5)

  സ്‌ട്രോബെറി മരത്തെ ഇറ്റലിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ഇറ്റാലിയൻ പതാകയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് ജിയോവാനി പിസ്കോളി. (6)

  ഇതും കാണുക: മാതൃത്വത്തിന്റെ മികച്ച 23 ചിഹ്നങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും

  5. ഇറ്റാലിയ ടൂറിറ്റ

  ഇറ്റാലിയ ടൂറിറ്റ

  ചിത്രം DEZALB-ൽ നിന്ന് pixabay.com

  ഇറ്റാലിയ ടൂറിറ്റ ഒരു ദേശീയ വ്യക്തിത്വമാണ് ഇറ്റലിയിലെ, സാധാരണയായി സ്റ്റെല്ല ഡി ഇറ്റാലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റലിയുടെ നക്ഷത്രത്തോടൊപ്പമുണ്ട്.

  മ്യൂറൽ കിരീടം ധരിച്ച ഒരു സ്ത്രീയുടെ രൂപത്തിലാണ് ഇറ്റാലിയ ടൂറിറ്റയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്, അത് അതിൽ ഗോപുരങ്ങളാൽ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ടവർ എന്ന ഇറ്റാലിയൻ പദത്തിന്റെ വിവർത്തനം. ഈ ഗോപുരങ്ങൾ അവയുടെ ഉത്ഭവം പുരാതന റോമിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നു. മതിലുകളുള്ള ഈ കിരീടം ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ഇറ്റാലിയൻ നഗരങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  ഇറ്റാലിയ ടൂറിറ്റയെ മെഡിറ്ററേനിയൻ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവൾചടുലമായ നിറവും ഇരുണ്ട മുടിയുമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അവൾ ആദർശ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതിനിധാനമാണ്. ഇറ്റലിയുടെ കാർഷിക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ധാന്യക്കതിരുകൾ ഇറ്റാലിയ ടൂറിറ്റ പലപ്പോഴും കൈയിൽ പിടിക്കുന്നു. ഫാസിസ്റ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ, അവൾ ഒരു ഫാസിയോ ലിറ്റോറിയോ അല്ലെങ്കിൽ "ലിക്റ്റേഴ്സിന്റെ ബണ്ടിൽ" കൈവശം വച്ചിരുന്നു. (7)

  6. ലോറൽ റീത്ത്

  ലോറൽ റീത്തിന്റെ ആധുനിക പ്രാതിനിധ്യം

  pxfuel.com-ൽ നിന്നുള്ള ചിത്രം

  ഇതും കാണുക: ഹാറ്റ്ഷെപ്സുട്ടിലെ മോർച്ചറി ക്ഷേത്രം

  ലോറൽ റീത്ത് ആയിരുന്നു ആദ്യം പുരാതന ഗ്രീക്കുകാർ ഉപയോഗിച്ചതും സമാധാനത്തിന്റെയും വിജയത്തിന്റെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പോളോയുടെ തന്നെ പ്രതീകമായിരുന്നു അത്. ഇതിന് പ്രത്യേക ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ ശുദ്ധീകരണ ശക്തിയുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെട്ടു.

  പുരാതന ഗ്രീസിലെ ഒളിമ്പിക് മത്സരങ്ങളിലെ വിജയികൾക്ക് തലയിലോ കഴുത്തിലോ ധരിക്കാൻ ഈ ചിഹ്നം നൽകി. വിജയികളായ കമാൻഡർമാരും ഈ ചിഹ്നം ധരിച്ചിരുന്നു.

  ഒലിവ് മരങ്ങളിൽ നിന്നോ ചെറി ലോറലിൽ നിന്നോ ആണ് ലോറൽ റീത്ത് സാധാരണയായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. (8)

  7. മൈക്കലാഞ്ചലോയുടെ ഡേവിഡ്

  മൈക്കലാഞ്ചലോയുടെ ഡേവിഡ്

  ചിത്രം Reissamme-ൽ നിന്ന് pixabay.com

  പ്രശസ്ത നവോത്ഥാന ശില്പിയായ മൈക്കലാഞ്ചലോ സൃഷ്‌ടിച്ചത് 1501 നും 1504 നും ഇടയിൽ ഇറ്റാലിയൻ കലാകാരനാണ് ഡേവിഡിന്റെ ശിൽപം കൊത്തിയെടുത്തത്. 17 അടി നീളമുള്ള ഈ ശിൽപം മാർബിളിൽ കൊത്തിയെടുത്തതും ബൈബിൾ രൂപത്തിലുള്ള ഡേവിഡിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതുമാണ്.

  ഒരു കൈയിൽ കല്ലും മറുകൈയിൽ കവണയുമായി യുദ്ധത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഡേവിഡിന്റെ ഇരട്ട ജീവകാരുണ്യ ശില്പം കാണിക്കുന്നു. (9)

  ഡേവിഡിന്റെ പ്രതിമ സിവിൽ പ്രതിരോധത്തിന്റെ പ്രതീകമായി തുടങ്ങിഒരു സ്വതന്ത്ര നഗര-സംസ്ഥാനമായി കണ്ടിരുന്ന ഫ്ലോറൻസിലെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ.

  8. ഗ്രേ വുൾഫ്

  ദി ഗ്രേ വുൾഫ്

  എറിക് കിൽബി സോമർവില്ലെ, MA, USA, CC BY-SA 2.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  കാനിസ് ലൂപ്പസ് ഇറ്റാലിക്കസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രേ വുൾഫ് ഒരു അനൗദ്യോഗിക ഇറ്റാലിയൻ ചിഹ്നമാണ്. ചാര ചെന്നായ അല്ലെങ്കിൽ അപെനൈൻ വുൾഫ് ആയി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ചെന്നായ്ക്കൾ അപെനൈൻ പർവതനിരകളിൽ താമസിച്ചിരുന്നു, ആ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വേട്ടക്കാരായിരുന്നു.

  ഈ പ്രബല മൃഗങ്ങൾ ഐതിഹ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. റോമുലസിനെയും റെമസിനെയും ഒരു പെൺ ചാര ചെന്നായ മുലയൂട്ടുകയും പിന്നീട് റോം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് കരുതപ്പെട്ടു. അതിനാൽ ഗ്രേ വുൾഫ് ഇറ്റാലിയൻ മിത്തുകളുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്.

  9. Aquila

  Aquila Eagle

  Michael Gäbler, CC BY 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  Aquila ഒരു ജനപ്രിയ റോമൻ ചിഹ്നവും ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ കഴുകൻ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. റോമൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഒരു സാധാരണ ചിഹ്നമായിരുന്നു അത്. സൈനികർക്ക് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിഹ്നമായിരുന്നു.

  അവർ കഴുകൻ നിലവാരം സംരക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോയി. യുദ്ധത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, അത് വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, ഈ ചിഹ്നം നഷ്ടപ്പെടുന്നതും വലിയ അപമാനമായി കാണപ്പെട്ടു. പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും സംസ്കാരങ്ങളിലും അക്വിലയോട് സാമ്യമുള്ള കഴുകന്മാരുണ്ട്, ഇത് ശക്തരായ റോമാക്കാരുടെ പിൻഗാമിയാണ്. ദേശീയവും ചരിത്രപരവുമായ ചിഹ്നങ്ങൾ ആ പ്രദേശത്തിന്റെ ഐതിഹ്യം, ചരിത്രം, സംസ്കാരം എന്നിവയിൽ നിന്നാണ്. ഈ പ്രത്യേക ചിഹ്നങ്ങൾവലിയ പ്രാധാന്യവും സാംസ്കാരിക ഐഡന്റിറ്റിയും ചേർക്കുന്നു -flag.html#:~:text=One%20is%20that%20the%20colors,faith%2C%20 and%20red%20for%20charity.

 • //www.symbols.com/symbol/emblem- ഓഫ്-ഇറ്റലി
 • Barbero, Alessandro (2015). Il divano di Istanbul (ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിൽ). സെല്ലെരിയോ എഡിറ്റർ
 • “Il corbezzolo simbolo dell’Unità d’Italia. ഉന സ്പെസി ചെ റെസിസ്റ്റെ അഗ്ലി ഇൻസെൻഡി”
 • //www.wetheitalians.com/from-italy/italian-curiosities-did-you-know-strawberry-tree-symbol-italian-republic
 • //en-academic.com/dic.nsf/enwiki/3870749
 • //www.ancient-symbols.com/symbols-directory/laurel-wreath.html
 • / /www.italianrenaissance.org/michelangelos-david/
 • തലക്കെട്ട് ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pixabay.com-ൽ നിന്ന് sabrinabelle-ന്റെ ചിത്രം
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.