ഫറവോ അഖെനാറ്റൻ - കുടുംബം, ഭരണം, വസ്തുതകൾ

ഫറവോ അഖെനാറ്റൻ - കുടുംബം, ഭരണം, വസ്തുതകൾ
David Meyer

ഈജിപ്തിലെ ഒരു ഫറവോനായിരുന്നു അഖെനാറ്റെൻ. സിംഹാസനത്തിൽ കയറിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അമെൻഹോടെപ് നാലാമൻ എന്നായിരുന്നു. ഈജിപ്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണം 1353 ബിസിയിൽ ഏകദേശം 17 വർഷത്തോളം നീണ്ടുനിന്നതായി പണ്ഡിതന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. 1335 ബി.സി. വരെ

ചരിത്രത്തിലെ ചുരുക്കം ചില രാജാക്കന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് അഖെനാറ്റനെപ്പോലെ കുപ്രസിദ്ധി നേടിയിട്ടുണ്ട്. അഖെനാറ്റന്റെ ഭരണം സാമ്പ്രദായികമായി തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് വരാനിരിക്കുന്ന പ്രക്ഷുബ്ധത കുറച്ച് കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു.

അമെൻഹോടെപ് IV എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണം അഞ്ച് വർഷം നീണ്ടുനിന്നു. ഇക്കാലമത്രയും അഖെനാറ്റൻ തന്റെ ജനപ്രിയ പിതാവ് സ്ഥാപിച്ച പരമ്പരാഗത നയങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ഈജിപ്തിലെ വേരൂന്നിയ മതപാരമ്പര്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും, സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് അഞ്ചാം വർഷത്തിൽ, എല്ലാം മാറി. അഖെനാറ്റൻ യഥാർത്ഥ മതപരിവർത്തനത്തിന് വിധേയനായോ അതോ മതപരമായ വരേണ്യവർഗത്തിന്റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ശക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

ഈ സമയത്ത്, അഖെനാറ്റൻ തന്റെ ആചരണം അമുന്റെ ആരാധനയിൽ നിന്ന് ആറ്റന്റെ ആരാധനയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റി. അമെൻഹോടെപ്പ് നാലാമന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ആറാം വർഷത്തിൽ, അദ്ദേഹം തന്റെ പേര് "അഖെനാറ്റെൻ" എന്ന് മാറ്റി, അത് "ഏറ്റന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റൻ്റെയോ ദയയുള്ളവൻ" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു.

പിന്നീടുള്ള ഡസൻ വർഷങ്ങളിൽ, അഖെനാറ്റൻ ഈജിപ്തിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി. ഈജിപ്തിലെ `പാഷണ്ഡ രാജാവിന്' തുല്യമായ അപകീർത്തിയും. ഈജിപ്തിലെ പരമ്പരാഗത മതപരമായ ആചാരങ്ങൾ നിർത്തലാക്കി അഖെനാറ്റെൻ മതസ്ഥാപനത്തെ ഞെട്ടിക്കുകയും ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഏകദൈവാരാധനയുള്ള സംസ്ഥാന മതം പകരം വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

ഈജിപ്തോളജിസ്റ്റുകൾത്രിമാന കല. മുമ്പത്തെ പോർട്രെയ്റ്റുകളേക്കാൾ മൃദുവും വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതും തടിച്ചതുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ. ഇത് അക്കാലത്തെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹിക മാനസികാവസ്ഥയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ, അഖെനാറ്റന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലുള്ള മാറ്റമാണോ അതോ ഒരു പുതിയ കലാകാരന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്റെ ഫലമാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

കർണാക്കിൽ നിന്നുള്ള അഖെനാറ്റന്റെ ഭീമാകാരമായ പ്രതിമകളും നെഫെർട്ടിറ്റിയുടെ പ്രതിമയും കൂടാതെ. , ആറ്റൻ ആരാധന രംഗങ്ങളാണ്, അമർന കാലഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായ ചിത്രങ്ങൾ. മിക്കവാറും എല്ലാ "ഡിസ്ക് ആരാധന" ചിത്രവും ഒരേ ഫോർമുലയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. അഖെനാറ്റൻ ഒരു ബലിപീഠത്തിനു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു, ആറ്റന് വഴിപാട് അർപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ ഒന്നോ അതിലധികമോ പെൺമക്കൾ നെഫെർറ്റിറ്റിയുടെ പിന്നിൽ കർത്തവ്യമായി നിൽക്കുമ്പോൾ നെഫെർറ്റിറ്റി അഖെനാറ്റന്റെ പിന്നിലായി നിൽക്കുന്നു.

പുതിയ ഔദ്യോഗിക ശൈലിക്ക് പുറമേ, അമർന കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയ രൂപങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ആറ്റനെ ആരാധിക്കുന്ന അഖെനാറ്റന്റെയും നെഫെർറ്റിറ്റിയുടെയും ചിത്രങ്ങൾ അനേകം ആയിരുന്നു, പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ അഖെനാറ്റനെയും നെഫെർറ്റിറ്റിയെയും “ഡിസ്‌ക് ആരാധകർ” എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു. ഈജിപ്ഷ്യൻ ചരിത്രത്തിലെ മറ്റേതൊരു കാലഘട്ടത്തേക്കാളും അമർന കാലഘട്ടത്തിലെ ചിത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ ശാന്തവും അനൗപചാരികവുമാണ്. ഫറവോനെയും കുടുംബത്തെയും അവരുടെ മുൻഗാമികളേക്കാളും അവരുടെ പിൻഗാമികളേക്കാളും അൽപ്പം കൂടുതൽ മനുഷ്യരായി ചിത്രീകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു സഞ്ചിത പ്രഭാവം.

ലെഗസി

ഈജിപ്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ നായകന്റെയും വില്ലന്റെയും മാനങ്ങൾ അഖെനാറ്റൻ കടത്തിവെട്ടുന്നു. ഈജിപ്തിലെ മതപരമായ ആചാരങ്ങളുടെ പരകോടിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഏറ്റൻ ഉയർത്തിയത് മാറിഈജിപ്തിന്റെ ചരിത്രം മാത്രമല്ല, യൂറോപ്യൻ, പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യൻ നാഗരികതയുടെ ഭാവി ഗതിയും വാദിക്കാം.

ഈജിപ്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികൾക്ക്, അഖെനാറ്റൻ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നിർണ്ണായകമായി മായ്ക്കപ്പെട്ട 'പാഷണ്ഡ രാജാവും' 'ശത്രു'വുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ ടുട്ടൻഖാമുൻ (ക്രി.മു. 1336-1327) ജനനസമയത്ത് ടുട്ടൻഖാതൻ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു, എന്നാൽ പിന്നീട് സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മാറ്റി, ആറ്റെനിസത്തോടുള്ള തികഞ്ഞ നിരാസവും ഈജിപ്തിനെ അമുന്റെയും ഈജിപ്തിന്റെയും വഴികളിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. പഴയ ദൈവങ്ങൾ. ടുട്ടൻഖാമുന്റെ പിൻഗാമികളായ ആയ് (ബിസി 1327-1323), പ്രത്യേകിച്ച് ഹോറെംഹെബ് (സി. 1320-1292 ബിസിഇ) എന്നിവർ അഖെനാറ്റൻ ക്ഷേത്രങ്ങളും സ്‌മാരകങ്ങളും തകർത്തു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത പിൻഗാമികളുടെ പേരുകളും റെക്കോർഡിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

അവരുടെ പ്രയത്‌നങ്ങൾ വളരെ ഫലപ്രദമായിരുന്നു, 19-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ അമർന കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ അഖെനാറ്റൻ ചരിത്രകാരന് അജ്ഞാതനായിരുന്നു. ഹോറെംഹെബിന്റെ ഔദ്യോഗിക ലിഖിതങ്ങൾ അമെൻഹോപ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമന്റെ പിൻഗാമിയായി സ്വയം സ്ഥാപിക്കുകയും അമർന കാലഘട്ടത്തിലെ ഭരണാധികാരികളെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രമുഖ ഇംഗ്ലീഷ് പുരാവസ്തു ഗവേഷകനായ സർ ഫ്ലിൻഡേഴ്‌സ് പെട്രി 1907 CE-ൽ അഖെനാറ്റന്റെ ശവകുടീരം കണ്ടെത്തി. 1922 CE-ൽ ഹോവാർഡ് കാർട്ടർ തൂത്തൻഖാമന്റെ ശവകുടീരം കുഴിച്ചെടുത്തതോടെ ടുട്ടൻഖാമുനിലുള്ള താൽപര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്കും വ്യാപിച്ചു, ഏകദേശം 4,000 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരിക്കൽ കൂടി അഖെനാറ്റനിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിന് അനുകൂലമായി ബഹുദൈവാരാധനയെ നിരസിക്കാൻ മറ്റ് മത ചിന്തകരെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കാം.

ഭൂതകാലത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു

അഖെനാറ്റൻ ഒരു മതപരമായ വെളിപ്പെടുത്തൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമൂലമായ മതപരിഷ്കാരങ്ങൾ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സ്വാധീനം കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നോ?

ഹെഡർ ഇമേജ് കടപ്പാട്: ഈജിപ്ഷ്യൻ മ്യൂസിയം ഓഫ് ബെർലിൻ [പൊതു ഡൊമെയ്ൻ], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ്

വഴിഅഖെനാറ്റന്റെ ഭരണത്തെ "അമര കാലഘട്ടം" എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഈജിപ്തിന്റെ തലസ്ഥാനം തീബ്സിലെ രാജവംശത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ നിർമ്മിച്ച നഗരത്തിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് അഖെറ്റേൻ എന്ന് വിളിച്ചത്, പിന്നീട് അമര എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു. ഈജിപ്ഷ്യൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിവാദപരമായ കാലഘട്ടമാണ് അമർന കാലഘട്ടം. ഇന്നും, ഈജിപ്തിന്റെ ദൈർഘ്യമേറിയ ആഖ്യാനത്തിലെ മറ്റേതൊരു കാലഘട്ടത്തേക്കാളും കൂടുതൽ അത് പഠിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
  • അഖെനാറ്റൻ 17 വർഷം ഭരിക്കുകയും തന്റെ പിതാവിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ അവസാന വർഷത്തിൽ പിതാവ് അമെൻഹോടെപ് മൂന്നാമനോടൊപ്പം സഹ-റീജന്റായിരുന്നു. ആറ്റനിലെ തന്റെ വിശ്വാസത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ അഖെനാറ്റൻ എന്ന പേര് നൽകി
  • അഖെനാറ്റൻ ഈജിപ്തിലെ മതസ്ഥാപനത്തെ ഞെട്ടിച്ചു, അതിന്റെ പരമ്പരാഗത ദൈവങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി, അവർക്ക് പകരം ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഏകദൈവ മതം സ്ഥാപിച്ചു
  • ഈ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അഖെനാറ്റൻ പാഷണ്ഡ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു
  • അഖെനാറ്റൻ തന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു, ജ്യേഷ്ഠൻ തുത്മോസിന്റെ ദുരൂഹ മരണത്തെത്തുടർന്ന് പിതാവിന്റെ പിൻഗാമിയായി
  • അഖെനാറ്റന്റെ മമ്മി ഒരിക്കലും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. അതിന്റെ സ്ഥാനം ഒരു പുരാവസ്തു രഹസ്യമായി തുടരുന്നു
  • പുരാതന ഈജിപ്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരിയും ബഹുമാന്യനുമായ സ്ത്രീകളിൽ ഒരാളായ നെഫെർറ്റിറ്റി രാജ്ഞിയെ അഖെനാറ്റൻ വിവാഹം കഴിച്ചു. അവൾ വിവാഹിതയാകുമ്പോൾ അവൾക്ക് 12 വയസ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെന്ന് ഈജിപ്തോളജിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു
  • ഡിഎൻഎ പരിശോധനയിൽ അഖെനാറ്റൻ രാജാവ് ആയിരുന്നുവെന്ന് തെളിയിച്ചു.മിക്കവാറും ടുട്ടൻഖാമുന്റെ പിതാവ്
  • ഈജിപ്തിലെ അഖെനാറ്റന്റെ ഭരണത്തെ ഈജിപ്തോളജിസ്റ്റുകൾ വിളിക്കുന്നത് "അമര കാലഘട്ടം" എന്നാണ്> രാജാവ് അഖെനാറ്റൻ മാർഫാൻ സിൻഡ്രോം ബാധിച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്നു. മറ്റ് സാധ്യതകളിൽ ഫ്രോലിക്കിന്റെ സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ എലിഫന്റിയാസിസ് ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഫറവോ അഖെനാറ്റന്റെ കുടുംബപരമ്പര

അഖെനാറ്റന്റെ പിതാവ് അമെൻഹോട്ടെപ് മൂന്നാമൻ (ബിസി 1386-1353) ആയിരുന്നു, അമ്മ അമെൻഹോട്ടെപ് മൂന്നാമന്റെ ഭാര്യ രാജ്ഞി ടിയെ ആയിരുന്നു. അവരുടെ ഭരണകാലത്ത്, ഈജിപ്ത്, സിറിയ മുതൽ പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യയിൽ, ഇന്നത്തെ സുഡാനിലെ നൈൽ നദിയുടെ നാലാമത്തെ തിമിരം വരെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഒരു അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഇരുന്നു. ഖുനാറ്റൻ, ഇഖ്നാറ്റൺ. വിവർത്തനം ചെയ്ത ഈ വിശേഷണങ്ങൾ, ആറ്റൻ ദൈവത്തിന് 'വലിയ ഉപയോഗത്തിന്' അല്ലെങ്കിൽ 'വിജയകരമായ' സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആറ്റൻ വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തെ തുടർന്നാണ് അഖെനാറ്റൻ വ്യക്തിപരമായി ഈ പേര് തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തരായ സ്ത്രീകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അഖെനാറ്റന്റെ ഭാര്യ. അഖെനാറ്റന്റെ മഹത്തായ രാജകീയ ഭാര്യയോ സിംഹാസനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാര്യയോ ആയിരുന്നു നെഫെർറ്റിറ്റി. ലേഡി കിയയുടെ അഖെനാറ്റന്റെ മകൻ ടുട്ടൻഖാമുൻ, ഒരു ചെറിയ ഭാര്യ സ്വന്തം നിലയിൽ ഫറവോനായി തുടർന്നു, നെഫെർറ്റിറ്റി അങ്ക്‌സേനാമനുമൊത്തുള്ള മകൾ തൂത്തൻഖാമുനെ അവളുടെ അർദ്ധസഹോദരനെ വിവാഹം കഴിച്ചു.

ഒരു സമൂലമായ പുതിയ ഏകദൈവ വിശ്വാസം

പ്രധാന മതപരിഷ്കരണം സൂര്യനെ പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നുദൈവമായ രായും യഥാർത്ഥ സൂര്യനും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രതിനിധാനം "ഏറ്റൻ" അല്ലെങ്കിൽ സൺ ഡിസ്ക്, പ്രത്യേക കോസ്മിക് എന്റിറ്റികൾ.

ഏറ്റൻ അല്ലെങ്കിൽ സൺ ഡിസ്ക് പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ മതത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈജിപ്ഷ്യൻ മതജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി അതിനെ ഉയർത്താനുള്ള അഖെനാറ്റന്റെ തീരുമാനം ഈജിപ്ഷ്യൻ പൗരോഹിത്യത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത ചിന്താഗതിക്കാരായ പല പ്രജകളെയും ഞെട്ടിക്കുന്നതും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്. ലക്സറിനടുത്തുള്ള കർണകിലെ നിലവിലുള്ള ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിൽ. ഈ സമുച്ചയവും അതിലെ പൗരോഹിത്യവും അമുൻ-റയെ സേവിച്ചു. ചില പണ്ഡിതന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ പുതിയ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയം അഖെനാറ്റൻ സിംഹാസനത്തിലേറുന്ന ആദ്യ വർഷത്തിലാണ് ആരംഭിച്ചതെന്ന്.

ഇതും കാണുക: നിൻജകൾ യഥാർത്ഥമായിരുന്നോ?

അമുൻ എന്ന ദൈവിക ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദാർശനികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പ്രകടമായിരുന്നു. അഖെനാറ്റന്റെ വളരുന്ന ഏറ്റൻ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ ഉദയസൂര്യനെ അഭിമുഖീകരിച്ചു. ഭൂരിഭാഗം പ്രാചീന ഈജിപ്തുകാരും അധോലോകം വസിച്ചിരുന്നതായി വിശ്വസിച്ചിരുന്ന പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന കർണാക്കിന്റെ സ്ഥാപിത ക്രമത്തിന് നേർവിപരീതമായിരുന്നു ഈ നിർമിതികൾ കിഴക്കോട്ട് അഭിമുഖമായി നിർമ്മിക്കുന്നത്. ആമുൻ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൺവെൻഷൻ ലംഘിച്ചു. പല തരത്തിൽ, ഇത് പിന്നീട് അഖെനാറ്റന്റെ ഭരണകാലത്ത് നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു രൂപകമായിരുന്നു.

ഈജിപ്‌റ്റോളജിസ്റ്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അഖെനാറ്റന്റെ ഒമ്പതാമത്തെയും പതിനൊന്നാമത്തെയും വർഷങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലാണ്.സിംഹാസനം, അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പേരിന്റെ നീണ്ട രൂപത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി, ആറ്റൻ പദവി കേവലം പ്രമുഖ ദൈവത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, ഏകദൈവത്തിന്റേതാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. മത സിദ്ധാന്തത്തിലെ ഈ മാറ്റത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട്, മറ്റ് ചെറിയ ദേവതകളോടൊപ്പം അമുൻ, മട്ട് എന്നീ ദൈവങ്ങളുടെ ആലേഖനം ചെയ്ത പേരുകളെ അശുദ്ധമാക്കാൻ അഖെനാറ്റൻ ഒരു പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചു. ഈ സംയോജിത പ്രചാരണം പഴയ ദൈവങ്ങളെ മതാരാധനയുടെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ഫലപ്രദമായി നീക്കം ചെയ്യുകയും ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളപൂശുകയും ചെയ്തു.

അഖെനാറ്റന്റെ ഭക്തർ പൊതു സ്മാരകങ്ങളിലും ലിഖിതങ്ങളിലും അമുന്റെയും ഭാര്യ മ്യൂട്ടിന്റെയും പേരുകൾ മായ്‌ക്കാൻ തുടങ്ങി. ബഹുവചനം... 'ദൈവങ്ങൾ' എന്നതിനെ 'ദൈവം' എന്ന ഏകവചനത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രചാരണവും അവർ ക്രമേണ ആരംഭിച്ചു. പഴയ ദൈവങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ സമാനമായി അടച്ചുപൂട്ടിയെന്നും അവരുടെ പൗരോഹിത്യങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പിരിച്ചുവിട്ടുവെന്നും വാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഭൗതിക തെളിവുകൾ നിലനിൽക്കുന്നു.

വിപുലീകരിച്ച ഈജിപ്ഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലുടനീളം ഈ മതപരമായ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അലയടിച്ചു. ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആർക്കൈവുകളിലെ അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒബെലിസ്‌കുകളുടെയും പിരമിഡുകളുടെയും നുറുങ്ങുകളിൽ നിന്നും സ്‌മാരക സ്‌കാരാബുകളിൽ നിന്നും പോലും അമുന്റെ പേര് മായ്‌ക്കപ്പെട്ടു.

അഖെനാറ്റന്റെ പ്രജകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമൂലമായ പുതിയ ആരാധനാരീതി എത്രത്തോളം, എത്രത്തോളം മനസ്സോടെ സ്വീകരിച്ചു എന്നത് ചർച്ചാവിഷയമാണ്. അഖെനാറ്റന്റെ നഗരമായ അമരയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ, ഖനനത്തിൽ തോത്ത്, ബെസ് തുടങ്ങിയ ദേവതകളെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന രൂപങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. "ഏറ്റൻ" എന്ന വാക്ക് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പുരാതന ഈജിപ്തുകാരിൽ ചുരുക്കം ചിലരെ മാത്രമേ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂഅവരുടെ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ അവരുടെ പേര്.

അവഗണിക്കപ്പെട്ട സഖ്യകക്ഷികളും രോഗബാധിതമായ ഒരു സാമ്രാജ്യവും

പരമ്പരാഗതമായി, ഫറവോനെ ദേവന്മാരുടെ ഒരു സേവകനായാണ് വീക്ഷിച്ചിരുന്നത്, സാധാരണയായി ഹോറസ് എന്ന ദൈവവുമായി. എന്നിരുന്നാലും, അഖെനാറ്റൻ സിംഹാസനത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ്, അഖെനാറ്റന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഫറവോയും സ്വയം ഒരു ദൈവത്തിന്റെ അവതാരമായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല.

തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമെന്ന നിലയിൽ, അഖനാറ്റന് കാര്യങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നാണ്. സംസ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ താഴെയായിരുന്നു. തീർച്ചയായും, അഖെനാറ്റൻ ഭരണപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിർത്തിയതായി തോന്നുന്നു. ഈജിപ്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവഗണനയും അതിന്റെ വിദേശനയത്തിന്റെ ശോഷണവുമാണ് അഖെനാറ്റന്റെ മതപരിഷ്‌കരണത്തിന്റെ നിർഭാഗ്യകരമായ ഉപോൽപ്പന്നം. സൈനികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ സംഭവവികാസങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രേണി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഈ അഭ്യർത്ഥനകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും അഖെനാറ്റെൻ അവഗണിച്ചതായി കാണപ്പെട്ടു.

ഈജിപ്തിന്റെ സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും ഹാറ്റ്ഷെപ്സുട്ട് രാജ്ഞിയുടെ (ബിസി 1479-1458) ഭരണത്തിനുമുമ്പ് ക്രമാനുഗതമായി വളരുകയായിരുന്നു. തുത്‌മോസിസ് മൂന്നാമൻ (ബിസി 1458-1425) ഉൾപ്പെടെ ഹാറ്റ്‌ഷെപ്‌സട്ടിന്റെ പിൻഗാമികൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി ഇടപെടുന്നതിൽ നയതന്ത്രത്തിന്റെയും സൈനിക ശക്തിയുടെയും സമതുലിതമായ മിശ്രിതം സ്വീകരിച്ചു. ഈജിപ്തിന്റെ അതിർത്തികൾക്കപ്പുറമുള്ള സംഭവവികാസങ്ങളും അഖെറ്റാറ്റനിലെ തന്റെ കൊട്ടാരത്തിന് പുറത്തുള്ള മിക്ക സംഭവങ്ങളും പോലും അവഗണിക്കാൻ അഖെനാറ്റൻ തീരുമാനിച്ചതായി തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ചരിത്രം.അമർന ലെറ്ററുകളിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

അമർനയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഈജിപ്തിലെ രാജാക്കന്മാരും വിദേശ ഭരണാധികാരികളും തമ്മിലുള്ള സന്ദേശങ്ങളുടെയും കത്തുകളുടെയും നിധിശേഖരമാണ് അമർന ലെറ്ററുകൾ. ഈ കത്തിടപാടുകളുടെ സമ്പത്ത്, വിദേശകാര്യങ്ങളോടുള്ള അഖെനാറ്റന്റെ പ്രകടമായ അവഗണനയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായി താൽപ്പര്യമുള്ളവ ഒഴിവാക്കുക.

പുരാവസ്തു രേഖകൾ, അമർന കത്തുകൾ, ടുട്ടൻഖാമുന്റെ പിൽക്കാല ഉത്തരവുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംഗ്രഹിച്ച ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളുടെ മുൻതൂക്കം. അഖെനാറ്റൻ തന്റെ പ്രജകളുടെയും പുറമ്പോക്ക് രാജ്യങ്ങളുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങളും ക്ഷേമവും നോക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈജിപ്തിനെ മോശമായി സേവിച്ചു. വിദേശനയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമോ സൈനികമോ ആയ നിക്ഷേപം വളരെക്കാലമായി കീഴടക്കിയ ഒരു ആന്തരിക-കേന്ദ്രീകൃത ഭരണകൂടമായിരുന്നു അഖെനാറ്റന്റെ ഭരണ കോടതി.

അഖെതാറ്റനിലെ കൊട്ടാര സമുച്ചയത്തിന് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അഖെനാറ്റൻ ഇടപഴകുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന അവശേഷിക്കുന്ന തെളിവുകൾ പോലും അനിവാര്യമായും തിരിച്ചുവരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മികച്ച താൽപ്പര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയെക്കാൾ അഖെറ്റാറ്റന്റെ സ്ഥിരമായ സ്വാർത്ഥതാൽപ്പര്യമാണ്.

കൊട്ടാര ജീവിതം: അഖെറ്റാറ്റന്റെ ഈജിപ്ഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം

അഖെറ്റാറ്റനിലെ അഖെനാറ്റന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ ജീവിതം ഫറവോന്റെ പ്രധാനമായിരുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നു. ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഈജിപ്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കന്യക ഭൂമിയിൽ പണിത, കൊട്ടാര സമുച്ചയം കിഴക്കോട്ട് അഭിമുഖമായി, പ്രഭാത സൂര്യനിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കും വാതിലുകളിലേക്കും കിരണങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

അഖെനാറ്റൻ നഗരത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു ഔപചാരികമായ സ്വീകരണ കൊട്ടാരം നിർമ്മിച്ചു. , അവൻ എവിടെഈജിപ്ഷ്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിദേശ എംബസികളെയും കാണാനാകും. ഓരോ ദിവസവും, അഖെനാറ്റനും നെഫെർറ്റിറ്റിയും അവരുടെ രഥങ്ങളിൽ നഗരത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ സഞ്ചരിച്ചു, സൂര്യന്റെ ദൈനംദിന യാത്രയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. . പുരോഹിതന്മാരായും ദൈവങ്ങളായും ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്നതിനാൽ ആറ്റനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധിക്കാൻ അവരിലൂടെ മാത്രമേ കഴിയൂ.

കലയിലും സംസ്‌കാരത്തിലും സ്വാധീനം

അഖെനാറ്റന്റെ ഭരണകാലത്ത്, കലയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതത്തെപ്പോലെ തന്നെ പരിവർത്തനാത്മകമായിരുന്നു. പരിഷ്കാരങ്ങൾ. ആധുനിക കലാചരിത്രകാരന്മാർ ഇക്കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന കലാപരമായ പ്രസ്ഥാനത്തെ വിവരിക്കാൻ 'പ്രകൃതിവാദം' അല്ലെങ്കിൽ 'എക്സ്പ്രഷനിസ്റ്റ്' തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചു.

അഖെനാറ്റന്റെ ഭരണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, ഈജിപ്തിലെ കലാപരമായ ശൈലി ഈജിപ്തിന്റെ പരമ്പരാഗതമായ ചിത്രീകരണ സമീപനത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് രൂപാന്തരം വരുത്തി. ആദർശവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട, തികഞ്ഞ ശരീരഘടനയുള്ള ആളുകൾ, പുതിയതിലേക്ക്, ചിലർ റിയലിസത്തിന്റെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ഉപയോഗമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഈജിപ്തിലെ കലാകാരന്മാർ തങ്ങളുടെ പ്രജകളെയും പ്രത്യേകിച്ച് അഖെനാറ്റനെയും കാരിക്കേച്ചറുകളായി മാറ്റുന്ന സത്യസന്ധതയോടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു.

അഖെനാറ്റന്റെ ഔപചാരിക സാദൃശ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മാത്രമേ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാരീരിക രൂപം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതവിശ്വാസങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിരുന്നുവെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ഊഹിക്കുന്നു. അഖെനാറ്റൻ തന്റെ വ്യതിരിക്തമായ സവിശേഷതകൾ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 'വാ-എൻ-റെ' അല്ലെങ്കിൽ "ദി യുണീക് വൺ ഓഫ് റെ" എന്ന് സ്വയം രൂപപ്പെടുത്തി. അതുപോലെ, അഖെനാറ്റൻ തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ അതുല്യമായ സ്വഭാവത്തിന് ഊന്നൽ നൽകി,ഏറ്റൻ. അഖെനാറ്റൻ തന്റെ വിചിത്രമായ ശാരീരിക രൂപം ചില ദൈവിക പ്രാധാന്യം നൽകി എന്ന് വിശ്വസിച്ചു, അത് അവനെ തന്റെ ദേവനായ ഏറ്റനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി.

അഖെനാറ്റന്റെ ഭരണത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് 'വീട്' ശൈലി പെട്ടെന്ന് മാറി, ഒരിക്കൽ കൂടി, ഒരുപക്ഷേ ടുത്ത്മോസ് ആയി. ഒരു പുതിയ മാസ്റ്റർ ശിൽപി ഫറവോന്റെ ഔദ്യോഗിക ഛായാചിത്രത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു. പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ തുത്‌മോസിന്റെ വർക്ക്‌ഷോപ്പിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കലാപരമായ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചുള്ള വിലപ്പെട്ട ഉൾക്കാഴ്ചകളോടൊപ്പം കലാപരമായ മാസ്റ്റർ വർക്കുകളുടെ അതിശയകരമായ ഒരു ശേഖരം നൽകുന്നു.

തുത്‌മോസിന്റെ ശൈലി ബെക്കിന്റെ ശൈലിയേക്കാൾ കൂടുതൽ യാഥാർത്ഥ്യബോധമുള്ളതായിരുന്നു. ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കലകളിൽ ചിലത് അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഛായാചിത്രങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്കുള്ള അമർന കുടുംബത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൃത്യമായ ചിത്രീകരണങ്ങളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അഖെനാറ്റന്റെ പെൺമക്കളെയെല്ലാം അവരുടെ തലയോട്ടിയുടെ വിചിത്രമായ നീളമേറിയ രീതിയിലാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തുത്‌മോസിന്റെ പ്രതിമകൾക്ക് സമാനമായ തലയോട്ടികളോടുകൂടിയ സ്മെൻഖ്‌ക്കറെയുടെയും ടുട്ടൻഖാമന്റെയും മമ്മികൾ കണ്ടെത്തി, അതിനാൽ അവ കൃത്യമായ ചിത്രീകരണമായി കാണപ്പെടുന്നു.

ദ്വിമാന കലയും മാറി. ചെറിയ വായ, വലിയ കണ്ണുകൾ, മൃദുലമായ സവിശേഷതകൾ എന്നിവയോടെയാണ് അഖെനാറ്റനെ കാണിക്കുന്നത്, ഇത് അദ്ദേഹത്തെ മുമ്പത്തെ ചിത്രീകരണങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ ശാന്തനാക്കുന്നു.

അതുപോലെ, നെഫെർട്ടിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ മുഖം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നുവന്നു. ഈ പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ നെഫെർറ്റിറ്റിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പുരാതന കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കലാസൃഷ്ടികളാണ്.

ഇതും കാണുക: കടൽക്കൊള്ളക്കാർ എന്താണ് കുടിച്ചത്?

അഖെനാറ്റന്റെ മാറിയ രൂപം ഈജിപ്തിലും സ്വീകരിച്ചു.
David Meyer
David Meyer
ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.