പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ആഭരണങ്ങൾ

പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ആഭരണങ്ങൾ
David Meyer

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

പുരാതന ഈജിപ്തിലെ ആഭരണ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ആദ്യകാല തെളിവുകൾ ബിസി 4000 മുതലുള്ളതാണ്. ഇന്ന്, പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ആഭരണങ്ങൾ ഇന്നുവരെ കണ്ടെത്തിയ പുരാതന കരകൗശലത്തിന്റെ അപൂർവവും ഉദാത്തവുമായ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

പുരാതന ഈജിപ്തിലെ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ആഭരണങ്ങളുടെ വലിയ ആരാധകരാണെന്ന് സ്വയം തെളിയിച്ചു. അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും ശ്മശാനങ്ങളിലും അവർ തങ്ങളെത്തന്നെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇതും കാണുക: പുരാതന ഈജിപ്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയും ഭൂമിശാസ്ത്രവും

തിന്മയിൽ നിന്നും ശാപങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുമ്പോൾ ആഭരണങ്ങൾ പദവിയും സമ്പത്തും സൂചിപ്പിച്ചു. ഈ സംരക്ഷണം മരിച്ചവർക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുകയും വർത്തമാനത്തിലും മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലും ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈജിപ്ഷ്യൻ ആഭരണങ്ങൾ

 • പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ആഭരണങ്ങളുടെ ആദ്യകാല തെളിവുകൾ ബിസി 4000 മുതലുള്ളതാണ്
 • പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ആഭരണങ്ങൾ പുരാതന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായ ചില ഡിസൈനുകളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു
 • പുരാതന ഈജിപ്തിൽ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ആഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നു
 • അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും ശ്മശാനങ്ങളിലും അവർ ധാരാളം ട്രിങ്കറ്റുകൾ ധരിച്ചിരുന്നു
 • ആഭരണങ്ങൾ പദവിയും സമ്പത്തും സൂചിപ്പിക്കുകയും തിന്മയിൽ നിന്നും ശാപങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്തു<7
 • മരിച്ചവർക്കും ജീവനുള്ളവർക്കും സംരക്ഷണം നൽകി
 • ആഭരണങ്ങൾ ജീവിതത്തിലും മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലും ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കരുതപ്പെട്ടു
 • പുരാതന ഈജിപ്തിലെ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള അർദ്ധ വിലയേറിയ കല്ല് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ലാപിസ് ലാസുലിധരിക്കുന്നയാൾക്ക് അതിന്റെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ സ്കാർബിന്റെ അടിത്തറയിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

നെക്ലേസുകൾ, പെൻഡന്റുകൾ, മോതിരങ്ങൾ, വളകൾ എന്നിവയുടെ രൂപത്തിലുള്ള സ്‌കാറാബ് ആഭരണങ്ങൾ ലാപിസ് ലാസുലി, ടർക്കോയ്സ്, കാർനെലിയൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിലയേറിയതോ അമൂല്യമോ ആയ കല്ലുകളിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. .

ഹാർട്ട് സ്‌കാറാബ്‌സ്

പതിനെട്ടാം രാജവംശത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വർണ്ണവും പച്ചയും നിറഞ്ഞ ഹൃദയ സ്‌കാരാബ്. റാമോസിന്റെയും ഹാറ്റ്‌നോഫറിന്റെയും ശവകുടീരത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി.

Hans Ollermann / CC BY

ഈജിപ്ഷ്യൻ ശവസംസ്‌കാര ചടങ്ങുകളുടെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ അമ്യൂലറ്റുകളിൽ ഒന്ന് ഹാർട്ട് സ്കാർബ് ആയിരുന്നു. ഇവ ഇടയ്ക്കിടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആകൃതിയിലോ ഓവൽ ആകൃതിയിലോ ആയിരുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, അവ സാധാരണയായി അവയുടെ വ്യതിരിക്തമായ വണ്ടിന്റെ ആകൃതി നിലനിർത്തി.

അടക്കം ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് ഹൃദയത്തിന് മുകളിൽ ഒരു കുംഭം വയ്ക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവയുടെ പേര് ഉത്ഭവിച്ചത്.

പുരാതനമായത്. മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ ഹൃദയം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിയുന്നതിന് ഇത് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് ഈജിപ്തുകാർ വിശ്വസിച്ചു. ഈജിപ്ഷ്യൻ ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച്, ഹൃദയം ഒരു ആത്മാവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

അതിനാൽ, അവരുടെ മരണശേഷം, അനുബിസ് ദേവൻ സത്യത്തിന്റെ തൂവലിന് എതിരായി മരിച്ച ആത്മാക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തൂക്കിനോക്കും.

സങ്കീർണ്ണമായി. കൊന്തകളുള്ള നെക്ലേസുകൾ

മധ്യരാജ്യകാലത്തെ സിതതോറിയുനെറ്റിന്റെ നെക്ലേസ്.

മെട്രോപൊളിറ്റൻ മ്യൂസിയം ഓഫ് ആർട്ട് / CC0

അവരുടെ കാലത്ത് ഈജിപ്ഷ്യൻ ആഭരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ഇനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു സങ്കീർണ്ണമായ കൊന്തകളുള്ള നെക്ലേസുകൾ. സാധാരണഗതിയിൽ, കൊന്തകളുള്ള നെക്ലേസുകൾ അവയുടെ സങ്കീർണ്ണമായ ഡിസൈനുകളിൽ പലപ്പോഴും അമ്യൂലറ്റുകളും ചാംസും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.വ്യത്യസ്ത ആകൃതിയിലുള്ളതും വലുപ്പമുള്ളതുമായ മുത്തുകൾ.

അർദ്ധ വിലയേറിയ കല്ലുകൾ, ഗ്ലാസ്, ധാതുക്കൾ, കളിമണ്ണ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് മുത്തുകൾ തന്നെ രൂപപ്പെടുത്താം.

സീൽ റിംഗ്സ്

അഖെനാറ്റൻ എന്ന പേരുള്ള സീൽ മോതിരം.

വാൾട്ടേഴ്‌സ് ആർട്ട് മ്യൂസിയം / പബ്ലിക് ഡൊമെയ്‌ൻ

പുരാതന ഈജിപ്തിലെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മോതിരം അത്ര തന്നെ ആയിരുന്നു നിയമപരവും ഭരണപരവുമായ ഉപകരണങ്ങൾ അലങ്കാരമായിരുന്നു. എല്ലാ ഔദ്യോഗിക രേഖകളും ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രൂപമെന്ന നിലയിൽ ഔപചാരികമായി മുദ്രവെച്ചു.

ദരിദ്രർ ഒരു ലളിതമായ ചെമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളി മോതിരം അവരുടെ മുദ്രയായി ഉപയോഗിച്ചു, അതേസമയം സമ്പന്നർ പലപ്പോഴും മോതിരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വിപുലമായ വിലയേറിയ രത്നം അവരുടെ മുദ്രയായി ഉപയോഗിച്ചു.

"Ptah Great with love" എന്ന ലിഖിതം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സീൽ മോതിരം.

Louvre Museum / CC BY-SA 2.0 FR

പരുന്ത്, കാള, സിംഹം, തേൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഉടമസ്ഥന്റെ സ്വകാര്യ ചിഹ്നം മോതിരത്തിൽ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കും.

ഭൂതകാലത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു

പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ആഭരണങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ആകർഷകമായ അലങ്കാര സാംസ്കാരിക വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നാണ്. ഓരോ കൃതിയും ഓരോ കഥ പറയുന്നു. ചിലത് നിഗൂഢ ശക്തിയുടെ കലാരൂപങ്ങളാണ്, മറ്റുള്ളവ ധരിക്കുന്നയാളെ ദുർമന്ത്രവാദത്തിൽ നിന്നും ഇരുണ്ട ശാപങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു.

ഹെഡർ ഇമേജ് കടപ്പാട്: Walters Art Museum [Public domain], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
 • പുനർജന്മത്തെയും അതിന്റെ മാന്ത്രിക ശക്തിയെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നതിന് നന്ദി, ഈജിപ്ഷ്യൻ ആഭരണങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണമായ മൃഗമാണ് സ്കാർബ് വണ്ട്, പക്ഷേ അതിന്റെ സ്വാഭാവിക കറുപ്പിൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഉയർന്ന ശിശുമരണ നിരക്ക് കാരണം ദുരാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു
 • പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ആഭരണങ്ങളിൽ സ്വർണ്ണം ദേവന്മാരുടെ മാംസത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.
 • വ്യക്തിത്വത്തെ അലങ്കാരമാക്കുന്നു

  ഈജിപ്ഷ്യൻ പുതിയ രാജ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വർണ്ണ കമ്മലുകൾ.

  Maksim Sokolov (maxergon.com) / CC BY-SA

  ഒരുപക്ഷേ, ഈജിപ്ഷ്യൻ ആഭരണങ്ങളുടെ രൂപകല്പനയുടെയും കരകൗശലത്തിന്റെയും ആവിർഭാവത്തെ നിർവചിക്കാൻ പിന്നീട് വന്ന നിമിഷം അവരുടെ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലായിരിക്കാം.

  സ്വർണ്ണ ഖനികൾ ഈജിപ്തുകാർക്ക് വിലപിടിപ്പുള്ള ലോഹത്തിന്റെ വലിയ അളവിൽ ശേഖരിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കി. ഈജിപ്തിന്റെ അതിസങ്കീർണമായ ആഭരണ രൂപകല്പനകളുടെ സൃഷ്ടി.

  പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ അലങ്കാരങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടത്തിൽ അഭിനിവേശമുള്ളവരായിരുന്നു. അതിനാൽ, ആഭരണങ്ങൾ എല്ലാ സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങളിലെയും സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.

  അവരുടെ ദൈവങ്ങളുടെയും ഫറവോമാരുടെയും ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രതിമകൾ ആഡംബര ആഭരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ, മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള അവരുടെ യാത്രയിൽ അവരെ സഹായിക്കാൻ മരിച്ചവരെ അവരുടെ ആഭരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സംസ്‌കരിച്ചു.

  അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ അലങ്കാരം മോതിരങ്ങളിലും മാലകളിലും മാത്രമായിരുന്നില്ല. കണങ്കാൽ, കൈത്തണ്ട, വിപുലമായ വളകൾ, അമ്യൂലറ്റുകൾ, ഡയഡം, പെക്റ്ററലുകൾ, കോളർ കഷണങ്ങൾ; പെൻഡന്റുകൾ,നെക്ലേസുകളും അതിലോലമായ കമ്മലുകളും ധാരാളമായ വളയങ്ങളും ഈജിപ്ഷ്യൻ വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ ഒരു പതിവ് സവിശേഷതയായിരുന്നു.

  അവരുടെ ശ്മശാനങ്ങളിൽ പോലും, പാവപ്പെട്ടവർ മോതിരങ്ങളോ ലളിതമായ വളകളോ മുത്തുകളുടെ ചരടുകളോ ധരിച്ച് സംസ്കരിക്കും.

  0>ഗോൾഡൻ ആഭരണങ്ങൾ ഈജിപ്തിലെ രാജവംശത്തിനു മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് സിംബലായി വളരെ വേഗം വേരൂന്നിയതാണ്. അധികാരം, മതം, സാമൂഹിക പദവി എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്താൻ സ്വർണ്ണം വന്നു.

  പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും രാജകുടുംബങ്ങൾക്കും പൊതു ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ വേർതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി ഇത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. സ്വർണ്ണത്തിന്റെ നില വിപുലമായ ആഭരണങ്ങൾക്ക് വലിയ ഡിമാൻഡുണ്ടാക്കി.

  മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദെയർ ക്രാഫ്റ്റ്

  Carnelian intaglio - semi-precious gemstone. ചെങ്കോൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ടോളമിക് രാജ്ഞി ഡെപ്റ്റിക്സ് അവരുടെ അമൂല്യവും അമൂല്യവുമായ രത്‌നങ്ങൾ വെട്ടി മിനുക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു, എന്നാൽ അവരുടെ സൃഷ്ടികളുടെ ശാശ്വതമായ ഗുണമേന്മ ഇന്നും നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്.

  പുരാതന ഈജിപ്തുകാർക്ക് തലകറങ്ങുന്ന വിലയേറിയ രത്നങ്ങളുടെ ശേഖരം ആസ്വദിച്ചിരിക്കെ, ടർക്കോയ്സ്, കാർനെലിയൻ, ലാപിസ് ലാസുലി, ക്വാർട്സ്, ജാസ്പർ, മലാഖൈറ്റ് തുടങ്ങിയ മൃദുവായ, അമൂല്യമായ രത്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർ പലപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുത്തു.

  ലാപിസ് ലാസുലി ദൂരെയുള്ള അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തത്.

  ഒന്ന്. സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും ആശ്വാസകരമായ വിലകൂടിയതുമായ മെറ്റീരിയൽ നിറമുള്ള ഗ്ലാസ് ആയിരുന്നു. അതിന്റെ അപൂർവത കാരണം അമിതമായി ചെലവേറിയത്;ഈജിപ്ഷ്യൻ ജ്വല്ലറികൾ അവരുടെ പക്ഷികളുടെ രൂപകല്പനയുടെ വിശിഷ്ടമായ തൂവലുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ നിറമുള്ള ഗ്ലാസ് ക്രിയാത്മകമായി ഉപയോഗിച്ചു.

  ഈജിപ്തിന്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ലഭ്യമായ സ്വർണ്ണ ഖനികൾക്കും മറ്റ് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾക്കും പുറമേ, ഈജിപ്തിലെ ജ്വല്ലറി മാസ്റ്റർ കരകൗശല വിദഗ്ധർ മറ്റ് നിരവധി വസ്തുക്കൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തു. ലാപിസ് ലാസുലി എന്ന നിലയിൽ, സ്കാർബ് ആഭരണങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശസ്തമായ അർദ്ധ വിലയേറിയ കല്ല്.

  അതിമനോഹരമായ ഈജിപ്ഷ്യൻ ആഭരണങ്ങൾ പുരാതന ലോകത്തുടനീളം വളരെ അഭിലഷണീയമായ ഒരു വ്യാപാര ഇനമായി ഉയർന്നുവന്നു. തൽഫലമായി, റോം, ഗ്രീസ്, പേർഷ്യ, ഇന്നത്തെ തുർക്കി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ ആഭരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.

  ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രഭുക്കന്മാർ സങ്കീർണ്ണമായ സ്കാർബ് വണ്ടുകൾ, ഉറുമ്പുകൾ, ചിറകുള്ള പക്ഷികൾ, ജെക്കലുകൾ എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങളോട് അഭിനിവേശം പ്രകടിപ്പിച്ചു. , കടുവകളും ചുരുളുകളും. പ്രഭുക്കന്മാർ അവരുടെ വിലയേറിയ ആഭരണങ്ങളും അവരുടെ ശവകുടീരങ്ങളിൽ ധരിച്ചിരുന്നു.

  അവരുടെ ശ്മശാനങ്ങൾ അപ്രാപ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മറച്ചുവെക്കുന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ പാരമ്പര്യത്തിന് നന്ദി, പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ ഈ തികച്ചും സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മാസ്റ്റർപീസുകളുടെ വലിയ അളവിൽ കണ്ടെത്തി.

  ആത്മീയ പ്രതീകാത്മകത

  5>

  ഫറവോ സെനുസ്രെറ്റ് രണ്ടാമന്റെ മകൾ സിറ്റ്-ഹാതോർ യുനെറ്റ് രാജകുമാരിയുടെ ശവകുടീരത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ പെൻഡന്റ്, കാർനെലിയൻ, ഫെൽഡ്സ്പാർ, ഗാർനെറ്റ്, ടർക്കോയ്സ്, lapis lazuli.

  tutincommon (John Campana) / CC BY

  പ്രാചീനകാലത്ത് അവരുടെ രത്നങ്ങളുടെയും ആഭരണങ്ങളുടെയും നിറവും പ്രധാനമായിരുന്നു ഈജിപ്തുകാർ. തീർച്ചയായുംതിന്മയ്‌ക്കെതിരായ സംരക്ഷണം നൽകുമ്പോൾ നിറങ്ങൾ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു.

  പല പുരാതന സംസ്‌കാരങ്ങളിലും നീല നിറം രാജകുടുംബത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ സമൂഹത്തിൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും സംഭവിച്ചു. അതിനാൽ, തീവ്രമായ നീല നിറമുള്ള ലാപിസ് ലാസുലി ഏറ്റവും അമൂല്യമായ രത്നങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു.

  നിർദ്ദിഷ്ട നിറങ്ങളും അലങ്കാര രൂപകല്പനകളും വസ്തുക്കളും അമാനുഷിക ദേവതകളുമായും അദൃശ്യ ശക്തികളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പുരാതന ഈജിപ്തുകാർക്കിടയിൽ ഓരോ രത്നത്തിന്റെയും നിറത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥമുണ്ടായിരുന്നു.

  പച്ച നിറത്തിലുള്ള ആഭരണങ്ങൾ ഫലഭൂയിഷ്ഠതയെയും പുതുതായി നട്ടുപിടിപ്പിച്ച വിളകളുടെ വിജയത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ഈയിടെ മരിച്ചുപോയ വ്യക്തിയെ ഐസിസിന്റെ രക്തത്തിനായുള്ള ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ തൊണ്ടയിൽ ചുവന്ന നിറമുള്ള മാലകൊണ്ട് സംസ്കരിക്കും.

  പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അലങ്കാര ആഭരണങ്ങൾ താലിസ്‌മൻ ആയി ധരിച്ചിരുന്നു. ഈ താലിസ്‌മാന്മാർ കല്ലിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

  ടർക്കോയ്‌സ്, കാർനെലിയൻ, ലാപിസ് ലാസുലി എന്നിവയെല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ ഒരു മുഖത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അതായത് വസന്തത്തിന് പച്ച, മരുഭൂമിയിലെ മണലിന് ഓറഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തിന് നീല.

  സ്വർണ്ണത്തിൽ പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ആഭരണങ്ങൾ അവരുടെ ദേവന്മാരുടെ മാംസത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, സൂര്യന്റെ ശാശ്വതമായ മഹത്വവും അഗ്നിയും നിത്യമായ സ്ഥിരതയും.

  കടൽപ്പക്ഷികളും ശുദ്ധജല മോളസ്കുകളും പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും നെക്ലേസുകളും വളകളും നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമായി അവതരിപ്പിച്ചു. പുരാതന ഈജിപ്തുകാർക്ക്, ഒരു കൗറി ഷെൽ ഒരു കണ്ണിന്റെ പിളർപ്പിനോട് സാമ്യമുള്ളതാണ്. ഈജിപ്തുകാർഈ ഷെൽ അതിന്റെ ധരിച്ചയാളെ ദുഷിച്ച കണ്ണിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചു.

  ഈജിപ്ഷ്യൻ സമൂഹം അതിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ വളരെ പരമ്പരാഗതവും യാഥാസ്ഥിതികവുമായിരുന്നു. അവരുടെ ജ്വല്ലറികൾ അവരുടെ ജ്വല്ലറി ഡിസൈനുകളുടെ മിസ്റ്റിക്കൽ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കർശനമായ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചു. വിവരമുള്ള ഒരു നിരീക്ഷകന് ഈ ഡിസൈനുകൾ ഒരു വിവരണം പോലെ വായിക്കാൻ കഴിയും.

  ആഭരണ സാമഗ്രികൾ

  പതാഹ് ദേവനെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന മരതകം മോതിരം, അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുരാതന ഈജിപ്തിന്റെ.

  വാൾട്ടേഴ്‌സ് ആർട്ട് മ്യൂസിയം / പബ്ലിക് ഡൊമെയ്‌ൻ

  എമറാൾഡ് ക്ലിയോപാട്ര രാജ്ഞിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രത്നമായിരുന്നു. അവളുടെ ജ്വല്ലറികൾ അവളുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ മരതകം കൊത്തിയുണ്ടാക്കി, അത് അവൾ വിദേശ പ്രമുഖർക്ക് സമ്മാനമായി നൽകി. ചെങ്കടലിനോട് ചേർന്ന് പുരാതന കാലത്ത് മരതകം ഖനനം ചെയ്തിരുന്നു. പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ മരതകത്തെ അവരുടെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത, പുനരുജ്ജീവനം, അനശ്വരത, ശാശ്വത വസന്തം എന്നീ ആശയങ്ങളോട് തുല്യമാക്കിയിരുന്നു.

  ചില ഈജിപ്തുകാർക്ക് മനോഹരമായ മരതകം രത്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയുമായിരുന്നു, താഴ്ന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ആഭരണങ്ങളുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിന് വിലകുറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ നൽകാൻ, ഈജിപ്ഷ്യൻ കരകൗശല വിദഗ്ധർ കണ്ടുപിടിച്ചു. വ്യാജ രത്‌നങ്ങൾ.

  പ്രാചീന കരകൗശല വിദഗ്ധർ വിലപിടിപ്പുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ അമൂല്യവുമായ കല്ലുകളുടെ ഗ്ലാസ് ബീഡ് ഫാക്‌സിമൈലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയിരുന്നു, അത് ഗ്ലാസ് വ്യാജത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ രത്നത്തെ വേർതിരിച്ചറിയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു.

  കൂടാതെ രാജകുടുംബത്തിനും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആഭരണങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വർണ്ണം,മുഖ്യധാരാ ആഭരണങ്ങൾക്കായി ചെമ്പ് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു. ഈജിപ്തിലെ നൂബിയൻ മരുഭൂമിയിലെ ഖനികളാൽ സ്വർണ്ണവും ചെമ്പും സമൃദ്ധമായിരുന്നു.

  ഈജിപ്തിലെ കരകൗശല തൊഴിലാളികൾക്ക് വെള്ളി പൊതുവെ ലഭ്യമല്ലായിരുന്നു, പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങളിൽ ഇത് വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ കാണാനാകൂ. ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വെള്ളിയും ഇറക്കുമതി ചെയ്തതാണ്. ചെമ്പ്, ഇരുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളി എന്നിവ സ്വർണ്ണവുമായി കലർത്തുന്നത് നിറങ്ങളിൽ ഈ വ്യതിയാനം സൃഷ്ടിച്ചു.

  വിലയേറിയതും അമൂല്യവുമായ രത്നക്കല്ലുകൾ

  തുത്തൻഖാമുൻ രാജാവിന്റെ ശ്മശാന മാസ്ക് .

  മാർക്ക് ഫിഷർ / CC BY-SA

  ഈജിപ്ഷ്യൻ ആഭരണങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ആഡംബരപൂർണ്ണമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ വിലയേറിയതും അമൂല്യവുമായ രത്നക്കല്ലുകൾ കൊണ്ട് പതിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  ലാപിസ് ലാസുലി ഏറ്റവും അമൂല്യമായ കല്ലായിരുന്നു, മരതകം, മുത്തുകൾ, ഗാർനെറ്റ്; കാർനെലിയൻ, ഒബ്‌സിഡിയൻ, റോക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ എന്നിവയാണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കല്ലുകൾ.

  ടുട്ടൻഖാമുൻ രാജാവിന്റെ ലോകപ്രശസ്തമായ സുവർണ്ണ ശ്മശാന മാസ്‌കിൽ ലാപിസ് ലാസുലി, ടർക്കോയ്‌സ്, കാർനെലിയൻ എന്നിവ കൊത്തിയെടുത്തതായിരുന്നു.

  ഈജിപ്തുകാരും തങ്ങളുടെ ആഭരണങ്ങൾക്കായി ഫെയൻസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയിരുന്നു. ക്വാർട്‌സ് പൊടിച്ച് കളറിംഗ് ഏജന്റുമായി കലർത്തിയാണ് ഫൈൻസ് നിർമ്മിച്ചത്.

  തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന മിശ്രിതം പിന്നീട് ചൂടാക്കി കൂടുതൽ വിലകൂടിയ രത്നങ്ങൾ അനുകരിക്കാൻ രൂപപ്പെടുത്തി. ഫൈയൻസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഷേഡ് ഒരു നീലയായിരുന്നു-ടർക്കോയിസിനെ അടുത്ത് അനുകരിക്കുന്ന പച്ച നിറം.

  ജനപ്രിയ ആഭരണ രൂപങ്ങൾ

  ഈജിപ്ഷ്യൻ ന്യൂ കിംഗ്ഡത്തിൽ നിന്നുള്ള ബ്രോഡ് കോളർ നെക്ലേസ്.

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: മെട്രോപൊളിറ്റൻ മ്യൂസിയം ഓഫ് ആർട്ട്

  ദൈനംദിന വസ്തുക്കളും വസ്ത്രങ്ങളും താരതമ്യേന വ്യക്തമാണെങ്കിലും, ഈജിപ്ഷ്യൻ ആഭരണങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമായി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. വർഗമോ ലിംഗഭേദമോ പരിഗണിക്കാതെ, ഓരോ പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യനും കുറഞ്ഞത് കുറച്ച് ആഭരണങ്ങളെങ്കിലും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

  ആഭരണങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ഇനങ്ങളിൽ ഭാഗ്യ ചാംസ്, വളകൾ, മുത്തുമാലകൾ, ഹാർട്ട് സ്കാർബുകൾ, മോതിരങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഫറവോമാരും രാജ്ഞിമാരും പോലെയുള്ള കുലീനരായ ഈജിപ്തുകാർ വിലയേറിയ ലോഹങ്ങളുടെയും രത്നങ്ങളുടെയും നിറമുള്ള ഗ്ലാസുകളുടെയും മിശ്രിതത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ആഭരണങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു.

  ഈജിപ്തിലെ താഴ്ന്ന വിഭാഗക്കാർ പ്രധാനമായും ധരിച്ചിരുന്നത്, ഷെല്ലുകൾ, പാറകൾ, മൃഗങ്ങളുടെ പല്ലുകൾ, എല്ലുകൾ, കളിമണ്ണ് എന്നിവകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ആഭരണങ്ങളാണ്.

  ഇതും കാണുക: മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ പ്രഭുക്കന്മാർ

  ഈജിപ്ഷ്യൻ 12-ാം രാജവംശത്തിൽ നിന്നുള്ള ബ്രോഡ് കോളർ നെക്ലേസ്.

  //www.flickr.com/photos/unforth // CC BY-SA

  പുരാതന ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് നമ്മിലേക്ക് ഇറങ്ങിവന്ന ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ആഭരണങ്ങളിലൊന്ന് അവരുടെ വിശാലമായ കോളർ നെക്ലേസാണ്. മൃഗങ്ങളെയും പൂക്കളെയും പോലെ ആകൃതിയിലുള്ള മുത്തുകളുടെ നിരകളിൽ നിന്ന് സാധാരണ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കോളർ കോളർബോൺ മുതൽ മുല വരെ ധരിക്കുന്നയാളുടെ മുകളിലൂടെ നീണ്ടുകിടക്കുന്നു.

  സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കമ്മലുകൾ ധരിച്ചിരുന്നു, അതേസമയം മോതിരങ്ങൾ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളുംക്കിടയിൽ ജനപ്രിയമായിരുന്നു. ഒരു സംരക്ഷിത അമ്യൂലറ്റ് വഹിക്കുന്ന പെൻഡന്റുകൾ സാധാരണയായി കൊന്തകളുള്ള മാലകളിൽ കെട്ടിയിരിക്കും.

  സംരക്ഷിത അമ്യൂലറ്റുകൾ

  അമുലറ്റ്ഈജിപ്ഷ്യൻ ടോളമിക് കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന്. ലാപിസ് ലാസുലി, ടർക്കോയ്സ്, സ്റ്റീറ്റൈറ്റ് എന്നിവയുടെ ഇൻലേകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ചത്.

  ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് കൗണ്ടി മ്യൂസിയം ഓഫ് ആർട്ട് / പബ്ലിക് ഡൊമെയ്ൻ

  ഈജിപ്ഷ്യൻ സംരക്ഷണ അമ്യൂലറ്റുകൾ പലപ്പോഴും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആഭരണങ്ങളിലേക്ക്, എന്നാൽ തുല്യമായി സ്വതന്ത്ര ഇനങ്ങളായി ധരിക്കാം. ഈ ചാം അല്ലെങ്കിൽ അമ്യൂലറ്റുകൾ അതിന്റെ ധരിക്കുന്നയാളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കരുതിയ താലിസ്‌മാൻമാരായിരുന്നു.

  മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ദേവന്മാരുടെ പ്രതിനിധാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രൂപങ്ങളിലും ആകൃതികളിലും അമ്യൂലറ്റുകൾ കൊത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അമ്യൂലറ്റുകൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും മരിച്ചവർക്കും ഒരുപോലെ സംരക്ഷണം നൽകി.

  മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ അമ്യൂലറ്റുകൾ പ്രധാനമാണ്, കൂടാതെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിനായി പ്രത്യേകമായി സ്മാരക ആഭരണങ്ങളായി നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ആത്മാവ് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ.

  ഈജിപ്തിന്റെ ഐക്കണിക് സ്‌കാറാബ്‌സ്

  സ്‌കാറാബുകൾക്കൊപ്പം ഈജിപ്ഷ്യൻ ശൈലിയിലുള്ള നെക്‌ലേസിന്റെ റിക്രിയേഷൻ

  വാൾട്ടേഴ്സ് ആർട്ട് മ്യൂസിയം / പബ്ലിക് ഡൊമെയ്ൻ

  ഈജിപ്ഷ്യൻ സ്കാർബ് വണ്ട് പുരാണങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. തൽഫലമായി, ധനികരും ദരിദ്രരും ഒരുപോലെ സ്കാർബിനെ ഒരു ഭാഗ്യചിഹ്നമായും കുംഭമായും സ്വീകരിച്ചു.

  സ്‌കാറാബ് ആഭരണങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ മാന്ത്രികവും ദിവ്യവുമായ ശക്തികളുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെട്ടു. മാത്രമല്ല, എളിയ സ്കാർബ് പുനർജന്മത്തിന്റെ ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രതീകമായിരുന്നു.

  18-ആം രാജവംശത്തിൽ നിന്നുള്ള തുത്മോസിസ് മൂന്നാമന്റെ സ്കരാബ് മോതിരം.

  Geni / CC BY-SA

  ഉടമയുടെ പേര്
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.