പുരാതന ഈജിപ്തിലെ മെംഫിസ് നഗരം

പുരാതന ഈജിപ്തിലെ മെംഫിസ് നഗരം
David Meyer

ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച്, മെനെസ് രാജാവ് (സി. 3150 ബിസിഇ) മെംഫിസ് സ്ഥാപിച്ചത് സി. 3100 ബി.സി. അവശേഷിക്കുന്ന മറ്റ് രേഖകൾ ഹോർ-അഹ മെനെസിന്റെ പിൻഗാമിയെ മെംഫിസിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹോർ-ആഹ മെംഫിസിനെ വളരെയധികം ആരാധിച്ചു, കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി വിശാലമായ സമതലം സൃഷ്ടിക്കാൻ നൈൽ നദിയുടെ അടിത്തട്ട് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു.

ഈജിപ്തിന്റെ ആദ്യകാല രാജവംശ കാലഘട്ടത്തിലെ ഫറവോമാരും (ക്രി.മു. 3150-2613) പഴയതും രാജ്യം (ക്രി.മു. 2613-2181) മെംഫിസ് അവരുടെ തലസ്ഥാനമാക്കി നഗരം ഭരിച്ചു. ലോവർ ഈജിപ്ത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു മെംഫിസ്. കാലക്രമേണ അത് ശക്തമായ ഒരു മതകേന്ദ്രമായി പരിണമിച്ചു. മെംഫിസിലെ പൗരന്മാർ അനേകം ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചിരുന്നപ്പോൾ, മെംഫിസിലെ ദിവ്യ ത്രയം, ദൈവമായ പിതാഹ്, സെഖ്മെത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ, അവരുടെ മകൻ നെഫെർട്ടെം എന്നിവരായിരുന്നു.

നൈൽ നദീതടത്തിന്റെ താഴ്‌വരയുടെ പ്രവേശന കവാടത്തിനടുത്താണ് ഇത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഗിസ പീഠഭൂമി, മെംഫിസിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ഹികു-പ്താഹ് അല്ലെങ്കിൽ ഹട്ട്-ക-പ്താഹ് അല്ലെങ്കിൽ "മാൻഷൻ ഓഫ് ദി സോൾ ഓഫ് പിതാഹ്" എന്നായിരുന്നു ഈജിപ്തിന്റെ ഗ്രീക്ക് നാമം. ഗ്രീക്കിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ, ഹട്ട്-ക-പ്താഹ് "ഈജിപ്തോസ്" അല്ലെങ്കിൽ "ഈജിപ്ത്" ആയി മാറി. ഒരു നഗരത്തിന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം ഗ്രീക്കുകാർ രാജ്യത്തിന് പേരിട്ടത് മെംഫിസ് ചെലുത്തിയ പ്രശസ്തി, സമ്പത്ത്, സ്വാധീനം എന്നിവയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

പിന്നീട് അത് വെള്ള-ചായം പൂശിയ മൺ-ഇഷ്ടിക ചുവരുകൾക്ക് ശേഷം ഇൻബു-ഹെഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ "വൈറ്റ് വാൾസ്" എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു. പഴയ കിംഗ്ഡം കാലഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും (ക്രി.മു. 2613-2181) ഗ്രീക്കുകാർ "മെംഫിസ്" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്ത മെൻ-നെഫെർ "ശാശ്വതവും മനോഹരവും" ആയിത്തീർന്നു.

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  മെംഫിസിനെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ

  • പുരാതന ഈജിപ്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയതും സ്വാധീനമുള്ളതുമായ നഗരങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു മെംഫിസ്
  • മെംഫിസ് സ്ഥാപിതമായത് സി. 3100 ബി.സി. ഈജിപ്തിന്റെ ആദ്യകാല രാജവംശ കാലഘട്ടവും (c. 3150-2613 BCE) പഴയ രാജ്യവും (c. 2613-2181 BCE) രാജാക്കന്മാർ ഈജിപ്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായി മെംഫിസ് ഉപയോഗിച്ചു
  • ഈജിപ്തിനെ ഏകീകരിച്ച രാജാവ് മെനെസ് (c. 3150 BCE).
  • Hut-Ka-Ptah അല്ലെങ്കിൽ Hiku-Ptah എന്നായിരുന്നു ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര്. പിന്നീട് അത് ഇൻബു-ഹെഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ "വൈറ്റ് വാൾസ്" എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു
  • "മെംഫിസ്" എന്നത് ഈജിപ്ഷ്യൻ പദമായ മെൻ-നെഫെർ അല്ലെങ്കിൽ "ശാശ്വതവും മനോഹരവുമാണ്"
  • പ്രീ-മെമ്മിന്റെ ഉയർച്ച ഒരു വ്യാപാര കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ അലക്സാണ്ട്രിയയും ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ വ്യാപനവും മെംഫിസിന്റെ കൈയേറ്റത്തിനും അപചയത്തിനും കാരണമായി.

  പഴയ കിംഗ്ഡം തലസ്ഥാനം

  മെംഫിസ് പഴയ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായി തുടർന്നു. ഫറവോ സ്‌നെഫെരു (സി. 2613-2589 ബിസിഇ) മെംഫിസിൽ നിന്ന് ഭരിച്ചു, അദ്ദേഹം തന്റെ സിഗ്നേച്ചർ പിരമിഡുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഖുഫു (സി. 2589-2566 ബിസിഇ), സ്നെഫെറുവിന്റെ പിൻഗാമിയാണ് ഗിസയിലെ ഗ്രേറ്റ് പിരമിഡ് നിർമ്മിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികളായ ഖഫ്രെയും (c. 2558-2532 BCE) മെൻകൗറെയും (c. 2532-2503 BCE) സ്വന്തമായി പിരമിഡുകൾ നിർമ്മിച്ചു.

  ഇക്കാലത്ത് മെംഫിസ് ആയിരുന്നു അധികാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രം. പിരമിഡ് സമുച്ചയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങളും വൻ തൊഴിലാളികളും ഏകോപിപ്പിക്കുക.

  പഴയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കാലത്ത് മെംഫിസ് വികസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, കൂടാതെ Ptah ക്ഷേത്രം മതപരമായ സ്വാധീനത്തിന്റെ ഒരു പ്രമുഖ കേന്ദ്രമായി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.നഗരം.

  ഈജിപ്തിലെ ആറാമത്തെ രാജവംശത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ വിഭവ പരിമിതി മൂലം തങ്ങളുടെ അധികാരം ക്രമാനുഗതമായി ക്ഷയിക്കുന്നത് കണ്ടു, കൂടാതെ റയുടെ ആരാധനയും ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് നോമാർക്കുകളും സമ്പന്നരും കൂടുതൽ സ്വാധീനമുള്ളവരുമായി വളർന്നു. ഒരുകാലത്ത് മെംഫിസിന്റെ ഗണ്യമായ അധികാരം ക്ഷയിച്ചു, പ്രത്യേകിച്ചും വരൾച്ചയുടെ ഫലമായി പെപ്പി II ന്റെ (c. 2278-2184 BCE) ഭരണകാലത്ത് മെംഫിസ് ഭരണകൂടത്തിന് അത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ഇത് പഴയ രാജ്യത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി.

  വൈരാഗ്യം. തീബ്സ്

  ഈജിപ്തിന്റെ പ്രക്ഷുബ്ധമായ ഒന്നാം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ (c. 2181-2040 BCE) ഈജിപ്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായി മെംഫിസ് പ്രവർത്തിച്ചു. 7-ഉം 8-ഉം രാജവംശങ്ങളിൽ മെംഫിസ് തലസ്ഥാനമായിരുന്നുവെന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മുൻകാല ഈജിപ്ഷ്യൻ രാജാക്കന്മാരുടെ തുടർച്ചയുടെ ഏക കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഫറവോന്റെ തലസ്ഥാനം.

  പ്രാദേശിക ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഗവർണർമാരോ നോമാർച്ചുകളോ അവരുടെ ജില്ലകൾ കേന്ദ്ര മേൽനോട്ടമില്ലാതെ നേരിട്ട് ഭരിച്ചു. എട്ടാം രാജവംശത്തിന്റെ അവസാനത്തിലോ 9-ആം രാജവംശത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലോ, തലസ്ഥാനം ഹെരാക്ലിയോപോളിസിലേക്ക് മാറി.

  ഇന്റഫ് I (സി. 2125 ബിസിഇ) അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ തീബ്സ് ഒരു പ്രാദേശിക നഗരത്തിന്റെ പദവിയിലേക്ക് ചുരുങ്ങി. ഹെരാക്ലിയോപോളിസ് രാജാക്കന്മാരുടെ അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്റഫ് I തർക്കമുന്നയിച്ചു. മെൻറുഹോട്ടെപ് II (സി. 2061-2010 ബിസിഇ) വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്ത്രം നിലനിർത്തി, ഹെരാക്ലിയോപൊളിറ്റനിലെ രാജാക്കന്മാരെ വിജയകരമായി പിടിച്ചെടുത്തു, ഈജിപ്തിനെ തീബ്സിന്റെ കീഴിൽ ഏകീകരിക്കുന്നു.

  ഇതും കാണുക: അർഥങ്ങളോടുകൂടിയ സമഗ്രതയുടെ മികച്ച 10 ചിഹ്നങ്ങൾ

  മധ്യരാജ്യത്തിന്റെ കാലത്ത് മെംഫിസ് ഒരു പ്രധാന സാംസ്കാരിക, മത കേന്ദ്രമായി തുടർന്നു. പതിമൂന്നാം രാജവംശത്തിന്റെ കാലത്ത് മദ്ധ്യരാജ്യത്തിന്റെ തകർച്ചയിലും, ഫറവോന്മാർമെംഫിസിൽ സ്മാരകങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണം തുടർന്നു. അമുൻ ആരാധനയാൽ Ptah ഗ്രഹണം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, Ptah മെംഫിസിന്റെ രക്ഷാധികാരി ദൈവമായി തുടർന്നു.

  ഈജിപ്തിലെ പുതിയ രാജ്യത്തിന്റെ കാലത്ത് മെംഫിസ്

  ഈജിപ്തിന്റെ മധ്യരാജ്യം അതിന്റെ രണ്ടാം ഇടക്കാല കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വിഭജന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തു ( c. 1782-1570 BCE). ഈ സമയത്ത്, അവാരിസിലെ ഹിക്സോസ് ജനത ലോവർ ഈജിപ്ത് ഭരിച്ചു. അവർ നഗരത്തിന് കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തികൊണ്ട് മെംഫിസ് വ്യാപകമായി റെയ്ഡ് നടത്തി.

  അഹ്മോസ് I (c. 1570-1544 BCE) ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഹൈക്സോസിനെ തുരത്തി പുതിയ രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു (c. 1570-1069 BCE). മെംഫിസ് ഒരിക്കൽ കൂടി വാണിജ്യ, സാംസ്കാരിക, മത കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ അതിന്റെ പരമ്പരാഗത പങ്ക് ഏറ്റെടുത്തു, തലസ്ഥാനമായ തീബ്സിന് ശേഷം ഈജിപ്തിലെ രണ്ടാമത്തെ നഗരമായി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.

  മതപരമായ പ്രാധാന്യം നിലനിൽക്കുന്നു

  മെംഫിസ് കാര്യമായ അന്തസ്സും ആസ്വദിക്കുന്നത് തുടർന്നു. പുതിയ രാജ്യം ക്ഷയിക്കുകയും മൂന്നാം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കാലഘട്ടം (c. 1069-525 BCE) ഉദയം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സിയിൽ. ബിസി 671, അസീറിയൻ രാജ്യം ഈജിപ്ത് ആക്രമിക്കുകയും മെംഫിസിനെ കൊള്ളയടിക്കുകയും പ്രമുഖ സമുദായാംഗങ്ങളെ അവരുടെ തലസ്ഥാനമായ നിനെവേയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു.

  അസീറിയക്കാരുടെ അധിനിവേശത്തെത്തുടർന്ന് മെംഫിസിന്റെ മതപരമായ പദവി അത് പുനർനിർമിച്ചു. അസീറിയൻ അധിനിവേശത്തെ എതിർക്കുന്ന ഒരു പ്രതിരോധ കേന്ദ്രമായി മെംഫിസ് ഉയർന്നുവന്നു, സിയിലെ അധിനിവേശത്തിൽ അഷുർബാനിപാൽ അതിനെ കൂടുതൽ നാശത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. 666 BCE.

  26-ആം രാജവംശത്തിന്റെ (ബിസി 664-525) സെയ്ത് ഫറവോമാരുടെ കീഴിൽ മെംഫിസിന്റെ ഒരു മതകേന്ദ്രം പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു.ഈജിപ്തിലെ ദൈവങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് Ptah ആരാധനാ അനുയായികൾക്കുള്ള ആകർഷണം നിലനിർത്തുകയും കൂടുതൽ സ്മാരകങ്ങളും ആരാധനാലയങ്ങളും നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു.

  പേർഷ്യയിലെ കാംബൈസസ് II ഈജിപ്ത് സി. 525 ബിസിഇ, പേർഷ്യൻ ഈജിപ്തിന്റെ സാട്രാപ്പിയുടെ തലസ്ഥാനമായി മാറിയ മെംഫിസ് പിടിച്ചെടുത്തു. സിയിൽ. ബിസി 331, മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ പേർഷ്യക്കാരെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഈജിപ്ത് കീഴടക്കി. അലക്സാണ്ടർ മെംഫിസിൽ സ്വയം ഫറവോനായി കിരീടമണിഞ്ഞു, മുൻകാലങ്ങളിലെ മഹാനായ ഫറവോന്മാരുമായി സഹവസിച്ചു.

  ഗ്രീക്ക് ടോളമിക് രാജവംശം (ക്രി.മു. 323-30) മെംഫിസിന്റെ യശസ്സ് നിലനിർത്തി. ടോളമി I (c. 323-283 BCE) അലക്‌സാണ്ടറുടെ മൃതദേഹം മെംഫിസിൽ സംസ്‌കരിച്ചു.

  മെംഫിസിന്റെ തകർച്ച

  ക്ലിയോപാട്ര VII രാജ്ഞിയുടെ മരണത്തോടെ ടോളമിക് രാജവംശം പെട്ടെന്ന് അവസാനിച്ചപ്പോൾ (ബിസിഇ 69-30 ) കൂടാതെ ഈജിപ്തിനെ റോം ഒരു പ്രവിശ്യയായി പിടിച്ചടക്കിയതും മെംഫിസ് ഏറെക്കുറെ മറന്നുപോയി. സമ്പന്നമായ തുറമുഖത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെയുള്ള വലിയ പഠനകേന്ദ്രങ്ങളുള്ള അലക്സാണ്ട്രിയ, റോമിന്റെ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഭരണത്തിന്റെ അടിത്തറയായി ഉടൻ ഉയർന്നുവന്നു.

  ഇതും കാണുക: ചിറകുകളുടെ പ്രതീകാത്മകത പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക (മികച്ച 12 അർത്ഥങ്ങൾ)

  ക്രി.വ. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്രിസ്തുമതം വികസിച്ചപ്പോൾ, ഈജിപ്തിലെ പുരാതന പുറജാതീയ ആചാരങ്ങളിലെ വിശ്വാസികൾ വളരെക്കുറച്ച് മെംഫിസിന്റെ മഹത്തായ ക്ഷേത്രങ്ങളും സന്ദർശിച്ചു. പഴയ ആരാധനാലയങ്ങൾ. മെംഫിസിന്റെ പതനം തുടർന്നു, ക്രിസ്തുമതം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലുടനീളം ക്രി.വ. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആധിപത്യമുള്ള മതമായി മാറിയപ്പോൾ, മെംഫിസ് മിക്കവാറും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.

  CE ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അറബ് അധിനിവേശത്തെത്തുടർന്ന്, മെംഫിസ് ഒരു നാശമായിരുന്നു, ഒരിക്കൽ. അടിത്തറയ്ക്കായി കല്ല് കൊള്ളയടിച്ച ഭീമാകാരമായ കെട്ടിടങ്ങൾപുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ.

  ഭൂതകാലത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു

  1979-ൽ യുനെസ്കോ അവരുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ സാംസ്കാരിക പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലമായി മെംഫിസ് ചേർത്തു. ഈജിപ്തിന്റെ തലസ്ഥാനമെന്ന സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ചതിനുശേഷവും മെംഫിസ് ഒരു പ്രധാന വാണിജ്യ, സാംസ്കാരിക, മത കേന്ദ്രമായി തുടർന്നു. മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ഈജിപ്തിലെ ഫറവോനെ അവിടെ കിരീടമണിയിച്ചതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല.

  തലക്കെട്ട് ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: ഫ്രാങ്ക് മോണിയർ (ബഖ) [CC BY-SA 3.0], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.