പുരാതന ഈജിപ്തിലെ സർക്കാർ

പുരാതന ഈജിപ്തിലെ സർക്കാർ
David Meyer

പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ നാഗരികത എത്രത്തോളം സഹിഷ്ണുതയുള്ളതും സഹസ്രാബ്ദങ്ങളോളം നിലനിൽക്കുന്നതും നൂറ്റാണ്ടുകളായി പരിണമിച്ച ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടല്ല. പുരാതന ഈജിപ്ത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഒരു ദിവ്യാധിപത്യ രാജവാഴ്ച മാതൃക വികസിപ്പിക്കുകയും പരിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ലഭിച്ച ഒരു ദൈവിക ഉത്തരവിലൂടെയാണ് ഫറവോൻ ഭരണം നടത്തിയത്. ഈജിപ്തിലെ ദൈവങ്ങളുടെയും ഈജിപ്ഷ്യൻ ജനതയുടെയും ഇടയിൽ ഒരു ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ചുമതല അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു.

ദൈവങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഫറവോന്റെ നിയമങ്ങളിലൂടെയും അവന്റെ ഭരണ നയങ്ങളിലൂടെയും പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. നർമ്മർ രാജാവ് ഈജിപ്തിനെ ഏകീകരിക്കുകയും ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. 3150 ക്രി.മു. രാജവംശത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ (ക്രി.മു. 6000-3150) സ്കോർപിയോൺ രാജാക്കന്മാർ ഒരു രാജവാഴ്ചയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ഭരണരീതി നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ നർമർ രാജാവിന് മുമ്പ് ഒരു ഭരണരീതി നിലനിന്നിരുന്നുവെന്ന് പുരാവസ്തു തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഗവൺമെന്റ് ഏത് രൂപത്തിലാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് അജ്ഞാതമായി തുടരുന്നു.

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ഗവൺമെന്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ

  • ഒരു കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ രൂപം നിലനിന്നിരുന്നത് രാജവംശത്തിനു മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള പുരാതന ഈജിപ്ത് (c. 6000-3150 BCE)
  • പുരാതന ഈജിപ്ത് ഒരു ദിവ്യാധിപത്യ രാജവാഴ്ച മാതൃക വികസിപ്പിക്കുകയും പരിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു
  • പുരാതന ഈജിപ്തിലെ മതേതരവും മതപരവുമായ പരമാധികാരം ഫറവോൻ
  • ദൈവങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ലഭിച്ച ഒരു ദൈവിക കൽപ്പനയിലൂടെയാണ് ഫറവോൻ ഭരിച്ചത്.
  • വൈസിയർ അധികാരത്തിൽ ഫറവോന് പിന്നിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു
  • ഒരു സമ്പ്രദായംറീജിയണൽ ഗവർണർമാരോ നോമാർച്ചുകളോ ഒരു പ്രവിശ്യാ തലത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി
  • ഈജിപ്ഷ്യൻ പട്ടണങ്ങളിൽ മേയർമാരുടെ ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നു
  • പുരാതന ഈജിപ്ത് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ബാർട്ടറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരുന്നു, ആളുകൾ അവരുടെ നികുതി അടയ്ക്കാൻ കാർഷിക ഉൽപന്നങ്ങളും വിലയേറിയ രത്നങ്ങളും ലോഹങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു.
  • സർക്കാർ മിച്ചധാന്യം സംഭരിക്കുകയും അത് സ്മാരക പദ്ധതികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിർമാണ തൊഴിലാളികൾക്കോ ​​വിളനാശത്തിന്റെയും ക്ഷാമത്തിന്റെയും കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്കോ ​​വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന്

  പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ആധുനിക നിർവചനങ്ങൾ

  19-ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഈജിപ്തോളജിസ്റ്റുകൾ ഈജിപ്തിന്റെ നീണ്ട ചരിത്രത്തെ രാജ്യങ്ങളായി തരംതിരിച്ചു. ശക്തമായ ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വേർതിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളെ 'രാജ്യങ്ങൾ' എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അതേസമയം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റില്ലാത്തവയെ 'ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കാലഘട്ടങ്ങൾ' എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവരുടെ ഭാഗത്തിന്, പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ കാലഘട്ടങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈജിപ്തിലെ മിഡിൽ കിംഗ്ഡത്തിലെ (ക്രി.മു. 2040-1782) എഴുത്തുകാർ ആദ്യത്തെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് (ബി.സി. 2181-2040) ഒരു കഷ്ടകാലമായി വീക്ഷിച്ചു, എന്നാൽ ഈ കാലത്തിന് അവർ ഔദ്യോഗികമായി ഒരു വ്യതിരിക്തമായ പദം സൃഷ്ടിച്ചില്ല.

  നൂറ്റാണ്ടുകളായി, ഈജിപ്ഷ്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം ചെറുതായി വികസിച്ചു, എന്നിരുന്നാലും, ഈജിപ്തിലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ രൂപരേഖ ഈജിപ്തിലെ ഒന്നാം രാജവംശത്തിന്റെ കാലത്താണ് (c. 3150 - c. 2890 BCE). ഫറവോൻ രാജ്യം ഭരിച്ചു. ഒരു വിസിയർഅദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കമാൻഡറായി പ്രവർത്തിച്ചു. പ്രാദേശിക ഗവർണർമാരുടെയോ നോമാർച്ചുകളുടെയോ ഒരു സംവിധാനം ഒരു പ്രവിശ്യാ തലത്തിൽ നിയന്ത്രണം പ്രയോഗിച്ചു, അതേസമയം ഒരു മേയർ വലിയ പട്ടണങ്ങൾ ഭരിച്ചു. രണ്ടാം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കാലഘട്ടത്തിലെ (c. 1782 - c.1570 BCE) പ്രക്ഷുബ്ധതയ്ക്ക് ശേഷം ഓരോ ഫറവോനും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, എഴുത്തുകാർ, പോലീസ് സേന എന്നിവയിലൂടെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. ഈജിപ്തിന്റെ തലസ്ഥാനത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാര സമുച്ചയത്തിലെ ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന്. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ വിപുലമായ ബ്യൂറോക്രസിയിലൂടെ നടപ്പിലാക്കി, അത് ദൈനംദിന അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യം ഭരിച്ചു. സിയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങളോടെ ഈ സർക്കാർ മാതൃക നിലനിന്നു. 3150 BCE മുതൽ 30 BCE വരെ റോം ഔപചാരികമായി ഈജിപ്ത് പിടിച്ചെടുത്തു.

  രാജവംശത്തിനു മുമ്പുള്ള ഈജിപ്ത്

  ഈജിപ്‌റ്റോളജിസ്റ്റുകൾ പഴയ രാജ്യ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പുള്ള വളരെ കുറച്ച് സർക്കാർ രേഖകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുരാവസ്തു തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈജിപ്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫറവോന്മാർ ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു രൂപം സ്ഥാപിക്കുകയും ഒരു ഏകീകൃത ഈജിപ്ഷ്യൻ രാജ്യം ഭരണം നടത്തുന്ന രാജാവിന്റെ കീഴിൽ സേവിക്കുന്നതിനായി ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

  പേർഷ്യൻ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ്, ഈജിപ്ഷ്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഒരു ബാർട്ടർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരുന്നു. പണം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിനിമയ സംവിധാനത്തേക്കാൾ സിസ്റ്റം. ഈജിപ്തുകാർ അവരുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കന്നുകാലികൾ, വിളകൾ, വിലയേറിയ ലോഹങ്ങൾ, കല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ നികുതി നൽകി. സർക്കാർ സുരക്ഷയും സമാധാനവും നൽകി, പൊതുമരാമത്തിന്റെ നിർമ്മാണം കമ്മീഷൻ ചെയ്തു, സ്റ്റോറുകൾ പരിപാലിക്കുന്നുക്ഷാമം ഉണ്ടായാൽ അവശ്യ ഭക്ഷ്യ വിതരണങ്ങൾ ഈ കേന്ദ്രീകൃത ശക്തി ഫറവോന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് പിന്നിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിഭവങ്ങൾ സമാഹരിക്കാൻ അവരെ പ്രാപ്തമാക്കി. സ്മാരകശില പിരമിഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വിപുലീകൃത തൊഴിലാളി സേനയെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും, കല്ല് ഖനനം ചെയ്യുകയും കടത്തുകയും ചെയ്യുക, വൻതോതിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രയത്നം നിലനിർത്തുന്നതിന് വിപുലമായ ലോജിസ്റ്റിക് ടെയിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

  ഈജിപ്തിലെ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും രാജവംശങ്ങളിലെ ഫറവോന്മാർ ഇത് നിലനിർത്തി. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി. അവരുടെ ബൃഹത്തായ നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾക്ക് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക പ്രയത്നം നിലനിർത്താൻ ഫറവോനെ അനുവദിച്ചത് ഗവൺമെന്റിന്റെ സംവിധാനമായിരുന്നു, അത് ചിലപ്പോൾ ദശാബ്ദങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്നു.

  ഇതും കാണുക: യോറൂബ മൃഗങ്ങളുടെ പ്രതീകാത്മകത (മികച്ച 9 അർത്ഥങ്ങൾ)

  അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും രാജവംശങ്ങളുടെ കാലത്ത്, ഫറവോന്റെ ശക്തി മങ്ങി. നൊമാർക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ ഗവർണർമാർ അധികാരത്തിൽ വളർന്നു, അതേസമയം സർക്കാർ പദവികൾ പാരമ്പര്യ ഓഫീസുകളായി പരിണമിച്ചത് സർക്കാർ റാങ്കുകളെ നിറയ്ക്കുന്ന പുതിയ പ്രതിഭകളുടെ ഒഴുക്ക് കുറച്ചു. പഴയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ, ഫറവോന്റെ ഫലപ്രദമായ മേൽനോട്ടമില്ലാതെ അവരുടെ പേരുകളോ ജില്ലകളോ ഭരിച്ചത് നോമാർക്കുകളായിരുന്നു. ഫറവോന്മാർക്ക് പ്രാദേശിക നാമങ്ങളുടെ ഫലപ്രദമായ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ,ഈജിപ്ഷ്യൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനം തകർന്നു.

  പുരാതന ഈജിപ്തിലെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കാലഘട്ടങ്ങൾ

  ഈജിപ്തോളജിസ്റ്റുകൾ പുരാതന ഈജിപ്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ സമയക്രമത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കാലഘട്ടങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പഴയ, മധ്യ, പുതിയ രാജ്യങ്ങൾ ഓരോന്നും പ്രക്ഷുബ്ധമായ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കാലഘട്ടത്തെ പിന്തുടർന്നു. ഓരോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കാലഘട്ടത്തിനും അതുല്യമായ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, കേന്ദ്രീകൃത സർക്കാർ തകരുകയും ദുർബലരായ രാജാക്കന്മാർക്കിടയിൽ ഈജിപ്തിന്റെ ഏകീകരണം തകരുകയും ചെയ്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തെ അവ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ദിവ്യാധിപത്യത്തിന്റെയും സാമൂഹിക പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെയും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക ശക്തി.

  മിഡിൽ കിംഗ്ഡം.

  പഴയ രാജ്യത്തിന്റെ സർക്കാർ മധ്യരാജ്യത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന് ഒരു സ്പ്രിംഗ്ബോർഡായി പ്രവർത്തിച്ചു. ഫറവോൻ തന്റെ ഭരണസംവിധാനം പരിഷ്ക്കരിക്കുകയും തന്റെ ഭരണം വിപുലീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തവും സുതാര്യതയും അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദവികളിലും ചുമതലകളിലും വ്യക്തത വരുത്തി. ഫലപ്രദമായി അവർ വ്യക്തിഗത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്വാധീന മേഖലയെ തടഞ്ഞു.

  ഫറവോന്റെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പേരുകളുമായി കൂടുതൽ അടുത്ത് ഇടപഴകുകയും ജനങ്ങളുടെ മേലും അവരുടെ നികുതി നിലവാരത്തിലും കൂടുതൽ കേന്ദ്ര നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഫറവോൻ നോമാർച്ചുകളുടെ ശക്തിയെ തടഞ്ഞു. നോമുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുകയും ഭരണ ഘടനയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് പട്ടണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ ശക്തി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് സംഭാവന നൽകിക്കൊണ്ട് വ്യക്തിഗത മേയർമാരുടെ ശക്തിയും സ്വാധീനവും വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിച്ചുഒരു മധ്യവർഗ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ വളർച്ചയിലേക്ക്.

  പുതിയ രാജ്യം

  പുതിയ കിംഗ്ഡം ഫറവോൻമാർ നിലവിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഘടനയെ ഏറെക്കുറെ തുടർന്നു. നോമുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ നാമത്തിന്റെയും വലിപ്പം കുറച്ചുകൊണ്ട് പ്രവിശ്യാ നാമങ്ങളുടെ ശക്തി നിയന്ത്രിക്കാൻ അവർ പ്രവർത്തിച്ചു. ഈ സമയത്ത്, ഫറവോന്മാർ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആർമിയും സൃഷ്ടിച്ചു.

  19-ആം രാജവംശവും നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ തകർച്ച കണ്ടു. ഈ സമയത്ത്, വാദികൾ ഒറക്കിളുകളിൽ നിന്ന് വിധികൾ തേടാൻ തുടങ്ങി. പുരോഹിതന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയിൽ സംശയിക്കുന്നവരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നിർദ്ദേശിക്കുകയും പ്രതിമ കുറ്റക്കാരെ കുറ്റം ചുമത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ മാറ്റം പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയെ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സ്ഥാപനപരമായ അഴിമതിയുടെ വാതിൽ തുറക്കുകയും ചെയ്തു.

  അവസാന കാലഘട്ടവും ടോളമി രാജവംശവും

  ബിസി 671 ലും 666 ലും ഈജിപ്ത് കീഴടക്കിയ അസീറിയക്കാർ ഈജിപ്ത് ആക്രമിച്ചു. ബിസി 525-ൽ പേർഷ്യക്കാർ ആക്രമിച്ച് ഈജിപ്തിനെ അതിന്റെ തലസ്ഥാനമായ മെംഫിസാക്കി മാറ്റി. അസീറിയക്കാർക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ, പേർഷ്യക്കാർ അധികാരത്തിന്റെ എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തു.

  മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ഈജിപ്ത് ഉൾപ്പെടെ, ക്രി.മു. 331-ൽ പേർഷ്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തി. അലക്സാണ്ടർ മെംഫിസിൽ ഈജിപ്തിലെ ഫറവോനായി കിരീടധാരണം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസിഡോണിയൻ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അലക്സാണ്ടറുടെ മരണത്തെത്തുടർന്ന്, ടോളമി (ബിസി 323-285) അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനറൽമാരിൽ ഒരാൾ ഈജിപ്തിലെ ടോളമിക് രാജവംശം സ്ഥാപിച്ചു. ടോളമികൾ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയും അവരുടെ ഭരണത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യുകയും, ഗ്രീക്ക്, ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരങ്ങളെ അവരുടെ പുതിയ തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സമന്വയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.അലക്സാണ്ട്രിയ. ടോളമി അഞ്ചാമന്റെ (ബിസി 204-181) കീഴിൽ, കേന്ദ്രഭരണം കുറയുകയും രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും കലാപത്തിലാവുകയും ചെയ്തു. ക്ലിയോപാട്ര ഏഴാമൻ (ബിസി 69-30), ഈജിപ്തിലെ അവസാനത്തെ ടോളമി ഫറവോ ആയിരുന്നു. അവളുടെ മരണശേഷം റോം ഔദ്യോഗികമായി ഈജിപ്തിനെ ഒരു പ്രവിശ്യയായി ചേർത്തു.

  ഇതും കാണുക: സോബെക്ക്: ഈജിപ്ഷ്യൻ വെള്ളത്തിന്റെ ദൈവം

  പുരാതന ഈജിപ്തിലെ സർക്കാർ ഘടന

  ഈജിപ്തിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പാളികളുണ്ടായിരുന്നു. ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു, മറ്റുള്ളവർ പ്രവിശ്യാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു.

  ഒരു വിസിയർ ആയിരുന്നു ഫറവോന്റെ രണ്ടാമത്തെ കമാൻഡർ. നികുതി പിരിവ്, കൃഷി, പട്ടാളം, നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ മേൽനോട്ടവും ഫറവോന്റെ എണ്ണമറ്റ നിർമാണ പദ്ധതികളുടെ മേൽനോട്ടവും മേൽനോട്ടം വഹിക്കാനുള്ള ചുമതല വസിയറിനു കീഴടങ്ങി. ഈജിപ്തിന് സാധാരണയായി ഒരു വിസിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു; അപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ഈജിപ്തിന് ഉത്തരവാദികളായ രണ്ട് വിസിയർമാരെ ഇടയ്ക്കിടെ നിയമിച്ചു.

  മുഖ്യ ട്രഷറർ ഭരണത്തിലെ മറ്റൊരു സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥാനമായിരുന്നു. നികുതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും ശേഖരിക്കുന്നതിനും തർക്കങ്ങളിലും പൊരുത്തക്കേടുകളിലും മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം ഉത്തരവാദിയായിരുന്നു. ട്രഷററും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നികുതി രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുകയും നികുതി സമ്പ്രദായം വഴി സമാഹരിച്ച ബാർട്ടർ സാധനങ്ങളുടെ പുനർവിതരണം നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു.

  ചില രാജവംശങ്ങൾ ഈജിപ്തിന്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കാൻ ഒരു ജനറലിനെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. കിരീടാവകാശി പലപ്പോഴും സൈന്യത്തിന്റെ കമാൻഡർ ഏറ്റെടുക്കുകയും സിംഹാസനത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ കമാൻഡിംഗ് ജനറലായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.

  സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനും ജനറൽ ഉത്തരവാദിയായിരുന്നു.സൈന്യത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സൈനിക പ്രചാരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും ദൈർഘ്യവും അനുസരിച്ച് ഫറവോൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ സാധാരണയായി സൈന്യത്തെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.

  പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ഗവൺമെന്റിൽ പതിവായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു തലക്കെട്ടായിരുന്നു മേൽവിചാരകൻ. പിരമിഡുകൾ പോലെയുള്ള നിർമ്മാണവും ജോലിസ്ഥലങ്ങളും മേൽനോട്ടക്കാർ നിയന്ത്രിച്ചു, മറ്റുള്ളവർ കളപ്പുരകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും സംഭരണ ​​നിലകൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു.

  ഏതൊരു പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ അതിന്റെ ലേഖകരുടെ സൈന്യമായിരുന്നു. എഴുത്തുകാർ സർക്കാർ ഉത്തരവുകളും നിയമങ്ങളും ഔദ്യോഗിക രേഖകളും രേഖപ്പെടുത്തി, വിദേശ കത്തിടപാടുകൾ തയ്യാറാക്കി സർക്കാർ രേഖകൾ എഴുതി.

  പുരാതന ഈജിപ്ത് ഗവൺമെന്റ് ആർക്കൈവുകൾ

  മിക്ക ബ്യൂറോക്രസികളെയും പോലെ, പുരാതന ഈജിപ്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഫറവോന്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും നിയമങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. , നേട്ടങ്ങളും സംഭവങ്ങളും. ഗവൺമെന്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള പല ഉൾക്കാഴ്ചകളും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ശവകുടീര ലിഖിതങ്ങളിലൂടെയാണ്. പ്രവിശ്യാ ഗവർണർമാരും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവർക്ക് ശവകുടീരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയോ സമ്മാനിക്കുകയോ ചെയ്തു. ഈ ശവകുടീരങ്ങൾ അവരുടെ ശീർഷകങ്ങളുടെയും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ലിഖിതങ്ങളാൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ശവകുടീരത്തിൽ ഫറവോനു വേണ്ടി ഒരു വിദേശ വ്യാപാര പ്രതിനിധി സംഘവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന്റെ വിവരണം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

  പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ, ശവകുടീരം കൊള്ളയടിച്ചവരുടെ വിശദമായ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമപരമായ രേഖകളോടൊപ്പം വ്യാപാര രേഖകളുടെ കാഷെകൾ ഖനനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരെ ശിക്ഷിക്കാനും കൂടുതൽ കൊള്ള തടയാനും സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ രൂപരേഖ അവർ വിവരിക്കുന്നു. സീനിയർരാജ്യത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ദൈനംദിന ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷകർക്ക് ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്ന സ്വത്ത് കൈമാറ്റം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രേഖകളും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സീൽ ചെയ്തു. നാഗരികത അതിന്റെ ഭരണ സംവിധാനമായിരുന്നു. പുരാതന ഈജിപ്തിലെ പരിഷ്കൃതമായ ദിവ്യാധിപത്യ രാജവാഴ്ച ഗവൺമെന്റ് മാതൃക, രാജവാഴ്ച, പ്രവിശ്യാ വംശജർ, പൗരോഹിത്യം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂന്ന് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ശക്തിയും സമ്പത്തും സ്വാധീനവും സന്തുലിതമാക്കി. ടോളമിക് രാജവംശത്തിന്റെയും ഈജിപ്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും അവസാനം വരെ ഈ സമ്പ്രദായം നിലനിന്നിരുന്നു.

  ഹെഡർ ഇമേജ് കടപ്പാട്: പാട്രിക് ഗ്രേ [പബ്ലിക് ഡൊമെയ്ൻ മാർക്ക് 1.0], ഫ്ലിക്കർ വഴി
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.